omaolo.fi Vaccinationer
12.06.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 12.6.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte dag­li­gen och upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Situ­a­tio­nen är fort­fa­ran­de rela­tivt lugn i Soi­tes områ­de och för­be­re­del­ser­na fort­skri­der planenligt.

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor inom Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt idag. Inga coro­na­vi­ruspa­ti­en­ter vår­das på avdel­ning. Det har nu kon­sta­te­rats sam­man­lagt 31 fall av coro­na­vi­rus­smit­ta i Soi­tes område. 

Situ­a­tio­nen är lugn på infek­tions­mot­tag­ning­ar­na samt i råd­giv­nings­te­le­fo­nen gäl­lan­de coro­na­vi­ru­set. Coro­na­vi­rus­tes­ter görs med låg trös­kel vid coro­na­vi­rus­symp­tom på Soi­tes infektionsmottagningar. 

Inom bered­skaps­grup­pen beslöts att man inom Soi­te häver alla begräns­ning­ar angå­en­de stöd­per­so­ners när­va­ro vid för­loss­ning­ar från och med 15.6.2020. Stöd­per­so­nen kan när­va­ra vid vaginal­för­loss­ning­ar och vid kej­sar­snitt, vid indu­ce­ring av för­loss­ning och under för­loss­ning­ens efter­vård, såvi­da hen inte har sym­tom på smitt­sam sjuk­dom. Stöd­per­so­nen kan även del­ta i ult­raljuds­scre­e­ning­ar­na och besö­ken vid möd­ra­po­li­kli­ni­ken. En stöd­per­son åt gång­en kan föl­ja med föders­kan. Stöd­per­so­nen ska föl­ja de hygi­enan­vis­ning­ar som coro­na­si­tu­a­tio­nen kräver.

Det gjor­des inga and­ra änd­ring­ar i Soi­tes lis­ta över öppet­ti­der och änd­ring­ar i verk­sam­he­ten i Soite.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier