omaolo.fi Vaccinationer
13.04.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 13.4.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte dag­li­gen kl. 12 och upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Situ­a­tio­nen är fort­sätt­nings­vis lugn i Soi­tes områ­de och för­be­re­del­ser­na fort­skri­der planenligt.

Det har kon­sta­te­rats en ny coro­na­vi­rus­smit­ta i Soi­tes områ­de. En coro­na­vi­ruspa­ti­ent vår­das på avdel­ning. Alla smitt­ked­jor har kun­nat spå­ras i Soi­tes områ­de. Det har nu kon­sta­te­rats sam­man­lagt 15 coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes område.

Situ­a­tio­nen har fort­fa­ran­de varit lugn på coro­na­vi­ruspo­li­kli­ni­ken och i råd­giv­nings­te­le­fo­nen gäl­lan­de coronaviruset.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier