omaolo.fi Vaccinationer
14.01.2021

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 14.1.2021

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte mån­da­gar och tors­da­gar samt vid behov och den upp­rätt­hål­ler situ­a­tions­bil­den. Bered­ska­pen är planenlig.

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Den senas­te coro­na­vi­rus­smit­tan kon­sta­te­ra­des i områ­det 10.1.2021. Inga pati­en­ter med coro­na­vi­rus­smit­ta vår­das för när­va­ran­de på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

För när­va­ran­de tas det unge­fär 1 000 coro­na­vi­rus­prov per vec­ka i Soi­te. Inci­den­sen av coro­na­vi­ru­set i Mel­lers­ta Öster­bot­ten är för när­va­ran­de det lägs­ta i Fin­land, och det är myc­ket vik­tigt att vi föl­jer begräns­ning­ar­na och rekom­men­da­tio­ner­na som är för­knip­pa­de med epi­de­min så att situ­a­tio­nen inte förvärras. 

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­ar­bets­grupp för covid-19 bedöm­de vid sitt möte ons­dag 13.1.2021 att Mel­lers­ta Öster­bot­ten över­går till bas­ni­vån i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min, men de gäl­lan­de rekom­men­da­tio­ner­na för­blir i huvud­sak oför­änd­ra­de. Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp vill beto­na att den utvid­ga­de rekom­men­da­tio­nen om ansikts­mask fort­fa­ran­de gäl­ler i områ­det och att det rekom­men­de­ras fort­fa­ran­de att högst 10 per­so­ner sam­las vid pri­va­ta till­ställ­ning­ar. När det gäl­ler hob­by­verk­sam­het änd­ra­des rekom­men­da­tio­ner­na endast i frå­ga om sim­hal­lar och bib­li­o­tek. Coro­na­be­red­skaps­grup­pen rekom­men­de­rar att alla onö­di­ga resor und­viks. Det rekom­men­de­ras att distans­ar­be­te utnytt­jas. Alla bestäm­mel­ser och rekom­men­da­tio­ner för­knip­pa­de med coro­na­vi­ru­set som gäl­ler i områ­det listas på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/rekommendationer/

Soi­te delar fort­fa­ran­de ut ansikts­mas­ker till mind­re bemed­la­de. Du kan ringa 040 806 5095, mån-fre kl. 9–15 för att frå­ga om ansikts­mas­ker för mind­re bemedlade.

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner pågår i Soi­tes enhe­ter. Den här vec­kan har vac­ci­na­tio­ner inletts i boen­de­en­he­ter för äld­re inom Vår­den och omsor­gen både i frå­ga om invå­na­re och i frå­ga om per­so­nal. Vac­ci­na­tio­ner­na i ser­vice­bo­en­de­en­he­ter­na för äld­re har gått bra.

90 % av soci­al- och häl­so­vårds­per­so­na­len i förs­ta lin­jen i Soi­te har vac­ci­ne­rats. Vac­ci­na­tio­ner­na fort­sät­ter i Soi­tes enhe­ter enligt den natio­nel­la prioriteringslistan.

Änd­ring­ar­na i verk­sam­he­ten vid Soi­tes Vård och omsorgs- och Han­di­kapp­tjäns­ten­he­ter fort­sät­ter t.o.m. 14.2.2021. De regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min gäl­ler likaså t.o.m. 14.2.2021:

  • Specialarrangemang inom dag- och arbetsverksamhet t.o.m. 14.2.2021.
  • Verksamhetscentren: hemmaboende klienter och klienter som bor inom boendeservice hålls avskilt från varandra. Arbets- och dagverksamhet ordnas vid boendeserviceenheten när det gäller klienter som bor inom boendeservice. Gäller t.o.m. 14.2.2021.
  • Besöksbegränsningarna i boendetjänster gäller t.o.m. 14.2.2021. Det får vara 1-3 besökare åt gången och helst endast en grupp besökare/invånare/dygn. Besöket får vara 1-2 timmar långt.
  • Klienttransporter samordnas inte i Soites område före 14.2.2021.
koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier