omaolo.fi Vaccinationer
14.12.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 14.12.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte mån­da­gar och tors­da­gar samt vid behov och upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Bered­ska­pen är planenlig.

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de efter smit­tan vi infor­me­ra­de om under vec­ko­slu­tet. Inga pati­en­ter med coro­na­vi­rus­smit­ta vår­das för när­va­ran­de på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Nyc­kel­ta­len i situ­a­tions­bil­den gäl­lan­de coro­na­vi­ru­se­pi­de­min har uppdaterats:

  • Antalet smittor under de gångna 14 dygnen: 12 (det föregående talet var 21)
  • Incidensen under de gångna 14 dygnen / 100 000 invånare: 15,4 (det föregående talet var 27)
  • Under 0,2 % av coronavirustesterna är positiva (det föregående talet var 0,5 %).
  • Antalet smittor som diagnostiserats i Soite sedan pandemin började: 147
  • Smittkedjornas spårbarhet är 100 % i det egna sjukvårdsdistriktets område
  • Epidemins fas i Mellersta Österbotten: accelerationsfasen

Mel­lers­ta Öster­bot­ten är fort­fa­ran­de i acce­le­ra­tions­fa­sen i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min. De gäl­lan­de bestäm­mel­ser­na och rekom­men­da­tio­ner­na gäl­ler till och med 21.12.2020. Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­ar­bets­grupp för covid-19 har möte ons­dag 16.12.2020 och går då ige­nom den regi­o­na­la situ­a­tions­bil­den och sta­kar ut rikt­lin­jer i frå­ga om bestäm­mel­ser och rekom­men­da­tio­ner för jul­ti­den. Vid behov pre­ci­se­ras des­sa ännu när­ma­re julen ifall situ­a­tio­nen för­änd­ras väsentligt.

Inom Vår­den och omsor­gen och inom Han­di­kapp­tjäns­ter­na fort­sät­ter föl­jan­de änd­ring­ar i verksamheten:

  • Samordnandet av klienttransporter är på paus till och med 10.1.2021
  • Dagverksamheten för äldre fortsätter enligt de nuvarande riktlinjerna till och med 6.1.2021
  • Specialarrangemangen fortsätter vid verksamhetscentren för handikappade personer till och med 6.1.2021
koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier