omaolo.fi Vaccinationer
14.09.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 14.9.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte mån­da­gar och tors­da­gar samt vid behov och den upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. För­be­re­del­ser­na fort­skri­der planenligt.

Det har kon­sta­te­rats en ny coro­na­vi­rus­smit­ta i Soi­tes områ­de. Smit­tan är för­knip­pad med den tidi­ga­re smitt­ked­jan som kon­sta­te­ra­des i Lestijär­vi under vec­ko­slu­tet. Den som har smit­tats är i hemi­so­le­ring. Det har nu kon­sta­te­rats sam­man­lagt 40 coro­na­vi­russmit­tor i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjukvårdsdistrikt.

Störs­ta delen av coro­na­vi­rus­pro­ven av boen­de och per­so­nal vid äldre­bo­en­de­en­he­ten Koti­pirt­ti i Lestijär­vi har nu under­sökts, och inga nya coro­na­vi­russmit­tor har kon­sta­te­rats i enhe­ten. Ett besöks­för­bud gäl­ler dock fort­fa­ran­de vid Kotipirtti.

Soi­te för­ny­ar coro­na­test­verk­sam­he­ten den­na vec­ka. I Kar­le­by tar man i bruk en ny dri­ve-in-test­sta­tion, och öppet­ti­der­na för råd­giv­nings­te­le­fo­nen gäl­lan­de coro­na­vi­ru­set utö­kas. Dess­utom görs coro­na­test­pro­ces­sen smi­di­ga­re genom att kli­en­ter i fort­sätt­ning­en kan få testre­sul­ta­tet per sms i sin mobil­te­le­fon. Läs mera i med­de­lan­det.

Dess­utom har Soi­te upp­da­te­rat anvis­ning­ar­na gäl­lan­de prov­tag­ning av barn i enlig­het med den pre­ci­se­ring som THL gjor­de 11.9.2020. Ett coro­na­vi­rus­test är all­tid befo­gat om ett barn i skol­ål­dern har sym­tom som pas­sar in på coro­na­vi­ru­set. En länk till anvis­ning­ar­na läggs upp på sidan Gör så här.

Soi­te pre­ci­se­rar ock­så rekom­men­da­tio­nen om ansikts­mas­ker i land­ska­pet så att rekom­men­da­tio­nen gäl­ler ock­så trans­port av per­so­ner som hör till en risk­grupp:

I Mel­lers­ta Öster­bot­tens land­skap gäl­ler en rekom­men­da­tion om ansikts­mas­ker. En ansikts­mask är ett sätt att för­hind­ra coro­na­vi­ru­set från att spridas.

Använd­ning av ansikts­mask rekom­men­de­ras för per­so­ner som är över 15 år:

  • i kollektivtrafiken och vid transport av personer som hör till en riskgrupp
  • när man söker sig till ett coronavirustest
  • när man återvänder till Finland från ett riskland.
  • Ansiktsmask kan fortfarande användas också i andra situationer där det är omöjligt att hålla säkerhetsavstånden.

Det är dock fort­fa­ran­de av störs­ta vikt att hål­la säker­hets­av­stånd på 1–2 meter all­tid när det är möj­ligt, att tvät­ta hän­der­na, att hos­ta i ärmen eller i en näs­duk för engångs­bruk, att und­vi­ka att röra sig i ansik­tet och att und­vi­ka offent­li­ga plat­ser om man har symptom.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier