omaolo.fi Vaccinationer
15.02.2021

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 15.2.2021

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte mån­da­gar och tors­da­gar samt vid behov och upp­rätt­hål­ler situ­a­tions­bil­den. Bered­ska­pen är planenlig.

Smitt­lä­get

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de i dag.  Under vec­ko­slu­tet kon­sta­te­ra­des det sam­man­lagt två nya smit­tor och båda var för­knip­pa­de med smitt­ked­jan i Skel­l­ef­teå. Det har kom­mit 15 smit­tor till Soi­tes områ­de från smitt­ked­jan i Skel­l­ef­teå och des­sa har lett till en smitt­sprid­ning på 2 fall. Sam­man­lagt är det allt­så frå­ga om 17 smit­tor. Hit­tills har nio av des­sa smit­tor kon­sta­te­rats vara orsa­ka­de av det mute­ra­de viru­set med ursprung i Storbritannien.

Sam­man­lagt 14 smit­ta­de och 55 expo­ne­ra­de per­so­ner är för när­va­ran­de under upp­följ­ning och i karan­tän i Soi­tes område.

Nyc­kel­ta­len i situ­a­tions­bil­den gäl­lan­de coro­na­vi­ru­se­pi­de­min har uppdaterats:

  • Antalet smittor under de gångna 14 dygnen: 15 (det föregående talet var 18)
  • Incidensen under de gångna 14 dygnen / 100 000 invånare: 19 (det föregående talet var 23)
  • Inga patienter med coronavirussmitta vårdas för närvarande på Mellersta Österbottens centralsjukhus.
  • 0,4 % av coronavirustesterna är positiva. Under vecka 6 togs det 1 380 coronavirusprov i Soite.
  • Antalet smittor som diagnostiserats i Soite sedan pandemin började: 196
  • Smittkedjornas spårbarhet är 80 %
  • Epidemins fas i Mellersta Österbotten: basnivån

THL har upp­da­te­rat rekom­men­da­tio­ner gäl­lan­de Coro­nablin­kern. I fort­sätt­ning­en hän­vi­sas ock­så sym­tom­fria använ­da­re av appli­ka­tio­nen som fått en anmä­lan om expo­ne­ring till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning. THL med­de­lar att målet är att göra upp­da­te­ring­ar­na i Coro­nablin­kern och i sym­tom­be­döm­ning­en i Omaolo enligt den nya verk­sam­hets­mo­del­len 4.3.2021.

Vac­ci­na­tio­ner

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na av Soi­tes per­so­nal fort­sät­ter den­na vec­ka. De föl­jan­de grup­per­na i per­so­na­len som bör­jar vac­ci­ne­ras är barn­mors­kor­na och anställ­da i socialjouren.

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na för äld­re per­so­ner fort­skri­der i Soi­tes områ­de. Alla invå­nar­na och störs­ta delen av per­so­na­len har nu vac­ci­ne­rats vid enhe­ter­na för ser­vice­bo­en­de med heldygnsomsorg.Tidsbokningen till coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner för över 80 år gam­la hem­ma­bo­en­de per­so­ner samt deras när­stå­en­de­vår­da­re som bor i sam­ma hus­håll och and­ra äld­re per­so­ner (över 70 år gam­la, t.ex. make/maka) som bor i sam­ma hus­håll öpp­nas igen på tis­dag 16.2.2021 kl. 12.

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na utvid­gas den­na vec­ka till under 70 år gam­la per­so­ner som hör till risk­grupp 1 Inled­nings­vis vac­ci­ne­ras de per­so­ner i den här grup­pen som går på kon­trol­ler i Soi­te (t.ex. trans­plan­ta­tions- och can­cer­pa­ti­en­ter). De kon­tak­tas per­son­li­gen per tele­fon för att kom­ma över­ens om en vaccinationstid.

Du kan föl­ja med Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re på adres­sen https://korona.soite.fi/sv/coronavirusvaccinerna/ för att se hur vac­ci­na­tio­ner­na fort­skri­der i områ­det. Vac­ci­na­tions­mä­ta­ren upp­da­te­ras på måndagseftermiddagar.

Änd­ring­ar i Soi­tes verk­sam­het p.g.a. coronavirusläget

Verk­sam­hets­mo­del­len med inskränkt verk­sam­het på mot­tag­ning­en i Björk­ha­gen för­läng­des t.o.m. 7.5.2021: det är möj­ligt att kom­ma till läkar- och skö­tar­mot­tag­ning­en i Björk­ha­gen endast med tidsbeställning.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier