omaolo.fi Vaccinationer
15.04.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 15.4.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte dag­li­gen och upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. I dag ord­na­des mötet undan­tags­vis kl. 14. Situ­a­tio­nen är fort­fa­ran­de lugn i Soi­tes områ­de och för­be­re­del­ser­na fort­skri­der planenligt.

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i dag i Soi­tes områ­de. Inga coro­na­vi­ruspa­ti­en­ter vår­das på avdel­ning. Det har nu allt­så kon­sta­te­rats sam­man­lagt 15 coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes område. 

Situ­a­tio­nen är myc­ket lugn på coro­na­vi­ruspo­li­kli­ni­ken och i råd­giv­nings­te­le­fo­nen gäl­lan­de coronaviruset. 

Coro­na­vi­rus­si­tu­a­tio­nen syns i soci­al­jou­ren där det varit bråt­tom under påsken och bör­jan av vec­kan. Jou­ren har kon­tak­tats sär­skilt i mental­vårds- och rus­me­del­sä­ren­den. Det har ock­så doku­men­te­rats barnskyddsanmälningar. 

Lis­tan på avvi­kan­de öppet­ti­der och änd­ring­ar i verk­sam­he­ten i Soite änd­ra­des inte. 

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier