omaolo.fi Vaccinationer
15.06.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 15.6.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte dag­li­gen och upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Situ­a­tio­nen är fort­fa­ran­de rela­tivt lugn i Soi­tes områ­de och för­be­re­del­ser­na fort­skri­der planenligt.

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor inom Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt idag eller under vec­ko­slu­tet. Inga coro­na­vi­ruspa­ti­en­ter vår­das på avdel­ning. Det har nu kon­sta­te­rats sam­man­lagt 31 fall av coro­na­vi­rus­smit­ta i Soi­tes område. 

Situ­a­tio­nen är lugn på infek­tions­mot­tag­ning­ar­na samt i råd­giv­nings­te­le­fo­nen gäl­lan­de coro­na­vi­ru­set. Coro­na­vi­rus­tes­ter görs med låg trös­kel vid coro­na­vi­rus­symp­tom på Soi­tes infektionsmottagningar. 

Besöks­för­bu­den avveck­las ytter­li­ga­re vid Soi­tes enhe­ter. Inom han­di­kapp­tjäns­ter­na hävs besöks­för­bu­den vid de lät­ta­re boen­de­en­he­ter­na såsom vid stöd­bo­en­de­na och ser­vice­bo­en­den (med undan­tag för ser­vice­bo­en­den med hel­dygnsomsorg). 1–2 besö­ka­re åt gång­en är tillåt­na. Besö­ka­re ska vara fris­ka och iakt­ta de coro­na­re­la­te­ra­de hygi­enan­vis­ning­ar­na. Boen­de­en­he­ter­nas per­so­nal ger besö­ka­re när­ma­re anvisningar.

Bered­skaps­grup­pen utar­be­ta­de ock­så rikt­lin­jer om att man på cen­tral­sjuk­hu­sets avdel­ning för neu­ro­lo­gisk reha­bi­li­te­ring (”Neku”-avdelningen) kan lät­ta på besöks­för­bu­det på sam­ma sätt som inom Han­di­kapp­tjäns­ter­na. På reha­bi­li­te­rings­av­del­ning­en tillåts 1–2 besö­ka­re åt gång­en och de ska vara fris­ka och iakt­ta de coro­na­re­la­te­ra­de hygienanvisningarna.

I övrigt är besöks­för­bu­den ännu i kraft på cen­tral­sjuk­hu­sets avdel­ning­ar. Angå­en­de avveck­ling­en av des­sa avvak­tar man för att se vil­ka rikt­lin­jer som ges angå­en­de undan­tags­till­stån­den i Fin­land under den när­mas­te tiden.

Soi­tes lis­ta över avvi­kan­de öppet­ti­der och änd­ring­ar i verk­sam­he­ten i Soi­te upp­da­te­ra­des för han­di­kapp­tjäns­ter­nas del.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier