omaolo.fi Vaccinationer
16.11.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 16.11.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte mån­da­gar och tors­da­gar samt vid behov och upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Bered­ska­pen är planenlig.

Det har kon­sta­te­rats en ny coro­na­vi­rus­smit­ta i Soi­tes områ­de. Smit­tan är för­knip­pad med den tidi­ga­re smitt­ked­jan i Kro­no­by som vi infor­me­ra­de om för förs­ta gång­en 12.11.2020. Smit­tor­na bör­ja­de spri­das vid en famil­je­sam­man­komst. Det har nu kon­sta­te­rats sam­man­lagt 12 smit­tor till följd av den.

För när­va­ran­de är 85 per­so­ner i karan­tän i Soi­tes område.

Besök begrän­sas vid alla enhe­ter inom ser­vice­bo­en­de med hel­dygnsomsorg i Kro­no­by. Soi­te möj­lig­gör dock tryg­ga besök t.ex. med hjälp av plex­iglas, på ter­ras­ser och via vide­o­sam­tal. Spe­ci­a­lar­range­mang gäl­ler nu vid han­di­kapp­tjäns­ten­he­ter­na Sol­går­den och Regn­bå­gen i Kro­no­by. Det är för­bju­det t.o.m. 23.11.2020 att sam­man­slå Rese­ser­vice­cen­tra­lens trans­por­ter i Kro­no­by-områ­det. Beslut om när­ma­re begräns­nings­åt­gär­der i Kro­no­by-områ­det fat­tas i myn­dig­hets­grup­pen ons­dag 18.11.2020.

Nyc­kel­ta­len i situ­a­tions­bil­den har uppdaterats: 

 • Det har konstaterats 18 smittor under de senaste 14 dygnen 
 • Incidensen är för närvarande 23/100 000 invånare i Soites område när det gäller de 14 senaste dagarna
 • Under 1 % av coronavirustesterna är positiva.
 • Över 80 % av smittkedjorna är kända.
 • Det har konstaterats sammanlagt 112 coronavirussmittor i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt under hela pandemin.
 • Länk: uppdaterad situationsbild om coronavirusläget.  

Bered­skaps­grup­pen kon­sta­te­ra­de att mass­ex­po­ne­ring­ar och even­tu­el­la omfat­tan­de karan­tä­ner och insjuk­nan­den har kun­nat und­vi­kas tack vare att ansikts­mas­ker använts fli­tigt. Mas­ker­na för­hind­rar coro­na­vi­ru­set från att spri­das. Tack för att du använ­der ansikts­mask och iakt­tar god handhygien!

Det är vik­tigt att söka sig till test­ning ock­så om man har lind­ri­ga symtom!

Soi­tes infek­tions­mot­tag­ning kan kon­tak­tas genom att fyl­la i en sym­tom­be­döm­ning för coro­na­vi­rus­sym­tom i Omaolo-tjäns­ten på adres­sen: https://www.omaolo.fi/?lang=sv . Om dina sym­tom krä­ver det, kan dina kon­takt­upp­gif­ter för­med­las till Soi­te. Alter­na­tivt kan du själv bestäl­la tid via Omaolo till en dri­ve-in-test­sta­tion. Coro­naråd­giv­nings­num­ret är öppet var­da­gar kl. 8–17 och under vec­ko­slu­ten kl. 8–16 på num­ret 06 828 7499.

Var och en kan hjäl­pa före­byg­ga smittor

I Soi­tes områ­de gäl­ler en utvid­gad rekom­men­da­tion om att använ­da ansikts­mask. En ansikts­mask är ett sätt att för­hind­ra coro­na­vi­ru­set från att spridas.

Före­bygg sprid­ning­en av coronaviruset:

 • Tvätta dina händer
 • Hosta i ärmen eller i en näsduk för engångsbruk
 • Håll avstånd till andra människor
 • Använd mask
 • Om du får symtom, stanna hemma och sök dig till test
 • Ladda ner och använd Coronablinkern
koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier