omaolo.fi Vaccinationer
17.06.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 17.6.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte dag­li­gen och upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Situ­a­tio­nen är fort­fa­ran­de  lugn i Soi­tes områ­de och för­be­re­del­ser­na fort­skri­der planenligt.

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor inom Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt idag. Inga coro­na­vi­ruspa­ti­en­ter vår­das på avdel­ning. Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 31 fall av coro­na­vi­rus­smit­ta i Soi­tes områ­de. Situ­a­tio­nen är lugn på infek­tions­mot­tag­ning­ar­na samt i råd­giv­nings­te­le­fo­nen gäl­lan­de coro­na­vi­ru­set. Coro­na­vi­rus­tes­ter görs med låg trös­kel vid coro­na­vi­rus­symp­tom på Soi­tes infektionsmottagningar. 

Besöks­för­bu­den avveck­las ytter­li­ga­re vid Soi­tes enhe­ter. Vid cen­tral­sjuk­hu­set och all­män­me­di­cins­ka avdel­ning­ar­na i Kar­le­by, Tunk­ka­ri och Kan­nus över­går man till besöks­be­gräns­ning­ar. Till sjuk­hu­set och all­män­me­di­cins­ka avdel­ning­ar­na får kom­ma 1–2 besö­ka­re som ska vara helt sym­tom­fria. Det är vik­tigt att kom­ma ihåg att det finns all­var­ligt sju­ka per­so­ner på avdel­ning­ar­na. Besö­ka­ren ska använ­da kirur­giskt mun-nässkydd och föl­ja de coro­na­re­la­te­ra­de anvis­ning­ar­na för hygi­en. Enhe­ter­na ska reser­ve­ra kirur­gis­ka mun-nässkydd att dela ut till besö­ka­re. Besöksan­vis­ning­ar­na spe­ci­fi­ce­ras vid behov i enlig­het med natio­nel­la anvisningarna.

Det gjor­des inga änd­ring­ar i Soi­tes lis­ta över öppet­ti­der och änd­ring­ar i verk­sam­he­ten i Soite.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier