omaolo.fi Vaccinationer
17.09.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 17.9.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte mån­da­gar och tors­da­gar samt vid behov, och den upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Bered­ska­pen är planenlig.

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor under de när­mas­te dagar­na i Soi­tes områ­de. Den senas­te smit­tan kon­sta­te­ra­des mån­dag 14.9.2020. Smit­tan hör­de till den tidi­ga­re smitt­ked­jan i Lestijär­vi. Till ked­jan hör­de sam­man­lagt 6 smit­tor. Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 40 coro­na­vi­russmit­tor i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjukvårdsdistrikt.

Smitt­ked­jan i Lestijär­vi och expo­ne­rings­si­tu­a­tio­ner­na för­knip­pa­de med den har kart­lagts. Soi­te har satt sam­man­lagt 36 per­so­ner i karan­tän i Lestijär­vi. Les­tin kou­lu fort­sät­ter med distans­un­der­vis­ning till tis­dag 22.9, och äldre­bo­en­de­en­he­ten Koti­pirt­ti är stängd till 25.9.

Vi påmin­ner med efter­tryck om att man inte får kom­ma till jou­ren eller till häl­so­vårds­cen­tra­lens mot­tag­ning om man är för­kyld och inte har först ringt coro­naråd­giv­nings­num­ret (tfn 06 828 7499), sam­jou­ren (tfn 06 826 4500) eller Soi­tes barna­kut (tfn 06 826 4444).

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier