omaolo.fi Vaccinationer
18.01.2021

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 18.1.2021

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte mån­da­gar och tors­da­gar samt vid behov och den upp­rätt­hål­ler situ­a­tions­bil­den. Bered­ska­pen är planenlig.

Smitt­lä­get

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Den senas­te coro­na­vi­rus­smit­tan kon­sta­te­ra­des i områ­det 15.1.2021.

En per­son som smit­tats av coro­na­vi­ru­set vår­das på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Nyc­kel­ta­len i situ­a­tions­bil­den gäl­lan­de coro­na­vi­ru­se­pi­de­min har uppdaterats:

  • Antalet smittor under de gångna 14 dygnen: 3 (det föregående talet var 6)
  • Incidensen under de gångna 14 dygnen / 100 000 invånare: 3,8 (det föregående talet var 7,7)
  • 0,1 % av coronavirustesterna är positiva.
  • Antalet smittor som diagnostiserats i Soite sedan pandemin började: 158
  • Smittkedjornas spårbarhet är 80 %
  • Epidemins fas i Mellersta Österbotten: basnivån

Under vec­ka 2 togs det 1 060 coro­na­vi­rus­prov i Soite.

Vac­ci­na­tio­ner

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na fram­skri­der i Soi­tes områ­de. Just nu vac­ci­ne­ras invå­na­re och per­so­nal vid enhe­ter för ser­vice­bo­en­de med hel­dygnsomsorg för äld­re. Massvac­ci­na­tio­ner av över 80 år gam­la per­so­ner inleds i bör­jan av feb­ru­a­ri. Soi­te delar inom den när­mas­te fram­ti­den ut ett infor­ma­tions­blad om coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner till hus­hål­len i området.

95 % av den per­so­nal som vår­dar coro­na­vi­ruspa­ti­en­ter i Soi­te har vac­ci­ne­rats. Cir­ka 75 % av den per­so­nal som hör till grupp 5 i kri­te­ri­er­na (kri­tisk soci­al- och häl­so­vårds­per­so­nal) har vac­ci­ne­rats. Den här vec­kan bör­jar Soi­tes per­so­nal ges den and­ra vaccindosen.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier