omaolo.fi Vaccinationer
18.04.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 18.4.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte dag­li­gen och upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Situ­a­tio­nen är myc­ket lugn i Soi­tes områ­de och för­be­re­del­ser­na fort­skri­der planenligt.

Situ­a­tio­nen är oför­änd­rad: det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i dag i Soi­tes områ­de. Inga coro­na­vi­ruspa­ti­en­ter vår­das på avdel­ning. Det har allt­så kon­sta­te­rats sam­man­lagt 15 coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de, och alla smitt­ked­jor har kun­nat spå­ras. Situ­a­tio­nen är fort­fa­ran­de myc­ket lugn på coro­na­vi­ruspo­li­kli­ni­ken och i råd­giv­nings­te­le­fo­nen gäl­lan­de coronaviruset.

Coro­na­be­red­skaps­grup­pen infor­me­rar om de skydd Soi­te fått från Försörjningsberedskapscentralen 

För­sörj­nings­be­red­skaps­cen­tra­len har leve­re­rat mun-nässkydd ock­så till Soi­tes områ­de. Medi­er­na har behand­lat ”kva­li­tets­av­vi­kel­sen” i För­sörj­nings­be­red­skaps­cen­tra­len. Avvi­kel­sen gäl­ler mun- och nässkydd av mär­ket NIDY. Det har kon­sta­te­rats att des­sa skydd orsa­kar aller­gis­ka sym­tom hos använ­da­re. Det har inte leve­re­rats någ­ra NIDY-skydd som orsa­kar aller­gi till Soi­tes områ­de. De skydd som leve­re­rats från För­sörj­nings­be­red­skaps­cen­tra­len till Soi­te är av mär­ket ”HVK_W truworth_face” som kan använ­das bl.a. i hem­vår­den och inom serviceboendet.”

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier