omaolo.fi Vaccinationer
18.06.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 18.6.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte dag­li­gen och upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Situ­a­tio­nen är fort­fa­ran­de  lugn i Soi­tes områ­de och för­be­re­del­ser­na fort­skri­der planenligt.

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor inom Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt idag. Inga coro­na­vi­ruspa­ti­en­ter vår­das på avdel­ning. Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 31 fall av coro­na­vi­rus­smit­ta i Soi­tes områ­de. Situ­a­tio­nen är lugn på infek­tions­mot­tag­ning­ar­na samt i råd­giv­nings­te­le­fo­nen gäl­lan­de coro­na­vi­ru­set. Coro­na­vi­rus­tes­ter görs med låg trös­kel vid coro­na­vi­rus­symp­tom på Soi­tes infektionsmottagningar. 

Besöksan­vis­ning­ar­na för ser­vice­bo­en­den med hel­dygnsomsorg änd­ras inte. Man för­sö­ker ord­na möj­lig­het till tryg­ga möten för alla boen­de och när­stå­en­de på nuva­ran­de vis. Det rekom­men­de­ras att man i förs­ta hand träf­fas utom­hus. Om besö­ken inte kan genom­fö­ras utom­hus på grund av den boen­des till­stånd så för­sö­ker man ord­na besö­ket med spe­ci­a­lar­range­mang med beak­tan­de av coro­na­skydds­åt­gär­der­na. Ser­vice­bo­en­de­en­he­ter­na ger de boen­des när­stå­en­de nog­gran­na­re hand­led­ning för besök.

Vid cen­tral­sjuk­hu­set samt de all­män­me­di­cins­ka avdel­ning­ar­na i Kar­le­by, Dun­kars och Kan­nus (dvs. häl­so­cen­tra­ler­nas bäd­dav­del­ning­ar) har man över­gått till besöks­be­gräns­ning­ar, vil­ket vi infor­me­ra­de om igår.

Från och med nu infor­me­rar vi om coro­na­si­tu­a­tio­nen endast vid behov, om situ­a­tions­bil­den för­änd­ras, dvs. vi slu­tar­pub­li­ce­ra regel­bund­na uppdateringar.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier