omaolo.fi Vaccinationer
19.10.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 19.10.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte mån­da­gar och tors­da­gar samt vid behov, och den upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Bered­ska­pen är planenlig.

Det har kon­sta­te­rats fem nya coro­na­vi­russmit­tor under vec­ko­slu­tet i Soi­tes områ­de. Smitt­ked­jor­na är kän­da och de som expo­ne­rats för viru­set har kart­lagts och satts i karantän.

En pati­ent med coro­na­vi­rus­sjuk­do­men vår­das på Mel­lers­ta Öster­bot­tens cen­tral­sjuk­hus. Sam­man­lagt 80 per­so­ner är för­när­va­ran­de i hem­ka­ran­tän och karan­tän i Soi­tes område.

Inci­den­sen är för när­va­ran­de 36/100 000 invå­na­re i Soi­tes områ­de när det gäl­ler de 14 senas­te dagar­na. Under 1 % av coro­na­vi­rus­tes­ter­na är posi­ti­va. Över 80 % av smitt­ked­jor­na är kän­da. Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 28 coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de under de två senas­te vec­kor­na. Det har nu kon­sta­te­rats sam­man­lagt 82 coro­na­vi­russmit­tor i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt under hela pandemin.

I fort­sätt­ning­en upp­da­te­rar vi var­da­gar unge­fär kl. 12 situ­a­tions­bil­den på webb­plat­sen korona.soite.fi ock­så om det inte kon­sta­te­rats någ­ra smit­tor den före­gå­en­de var­da­gen. Vi infor­me­rar om nya smit­tor på sam­ma sätt som tidi­ga­re: vi infor­me­rar om smit­tor som kon­sta­te­rats under vec­ko­slu­tet på mån­da­gar, ifall smit­tor­na inte lett till mass­ex­po­ne­ring eller krä­ver sär­skil­da åtgär­der. Om det fram­kom­mer omfat­tan­de smitt­klus­ter, infor­me­rar vi om smit­tor­na så snart som möj­ligt, både på var­da­gar och under veckoslut.

Man bör söka sig till test ock­så om man har lind­ri­ga symtom

Den senas­te tiden har det gjorts unge­fär 200 tester/dag i Soi­tes områ­de. Vi beto­nar fort­fa­ran­de att det är vik­tigt att söka sig till test­ning ock­så om man har lind­ri­ga symtom!

Soi­te kan kon­tak­tas genom att fyl­la i en sym­tom­be­döm­ning för coro­na­vi­rus­sym­tom i Omaolo-tjäns­ten (omaolo.fi). Om dina sym­tom krä­ver det, kan dina kon­takt­upp­gif­ter för­med­las till Soi­te. Alter­na­tivt kan du själv bestäl­la tid via Omaolo till dri­ve-in-test­sta­tio­nen i Kar­le­by. Coro­naråd­giv­nings­num­ret är öppet var­da­gar kl. 8–17 och under vec­ko­slu­ten kl. 8–16 på num­ret 06 828 7499.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier