omaolo.fi Vaccinationer
19.11.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 19.11.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte mån­da­gar och tors­da­gar samt vid behov och upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Bered­ska­pen är planenlig.

Det har kon­sta­te­rats en ny coro­na­vi­rus­smit­ta i Soi­tes områ­de. Smit­tan är för­knip­pad med den tidi­ga­re smitt­ked­jan i Kro­no­by. Ock­så den and­ra smit­tan som vi infor­me­ra­de om i går har visat sig vara för­knip­pad med sam­ma smitt­ked­ja i Kro­no­by. Smit­tor­na bör­ja­de spri­das vid en famil­je­sam­man­komst. Det har nu kon­sta­te­rats sam­man­lagt 15 smit­tor till följd av den.

Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 115 coro­na­vi­russmit­tor i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt under hela pandemin.

Coro­na­be­red­skaps­grup­pen tog ställ­ning till lil­lajuls­fi­ran­det. Under coro­na­vi­ruspan­de­min är rekom­men­da­tio­nen att man firar på distans, använ­der ansikts­mask och iakt­tar nöd­vän­di­ga för­sik­tig­hets­åt­gär­der. Till exem­pel kan före­tag ord­na eve­ne­mang och ser­ve­ring för sin per­so­nal med hjälp av hämt- och cate­rings­er­vice vid restau­rang­er. I inled­nings­fa­sen ska man iakt­ta hygi­enan­vis­ning­ar, föl­ja maskre­kom­men­da­tio­ner och und­vi­ka onö­di­ga närkontakter.

Soi­te öns­kar en god lil­lajuls­tid med föl­jan­de anvisningar:

  • Festa endast om du är frisk - hålls hemma om du har symtom som passar in på coronaviruset
  • Begränsa antalet deltagare - vid tillställningar på under tio personer minskar spridningsrisken avsevärt
  • Handla enligt anvisningarna - försäkra dig om säkerhetsavstånd, hygienpraxis och andra försiktighetsåtgärder
  • Känn din grupp - deltagarlistor eller hjälpapplikationer hjälper om det behöver göras spårning
  • Ha roligt - vi behöver alla glädje och rekreation!

Covid-19-myn­dig­hets­grup­pen för Mel­lers­ta Öster­bot­ten utfär­da­de i går en stark rekom­men­da­tion om begräns­ning av sam­man­koms­ter i Kro­no­by-områ­det. Den gäl­ler t.o.m. 30.11.2020. Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp beslu­ta­de att ock­så de begräns­ning­ar den utfär­dat tidi­ga­re för soci­al- och häl­so­vårds­en­he­ter­na i Kro­no­by gäl­ler t.o.m. 30.11.2020, dvs.:

  • Strängare besöksbegränsning vid boendeserviceenheten Solgården t.o.m. 30.11.2020.
  • Specialarrangemang vid verksamhetscentret Regnbågen t.o.m. 30.11.2020.
  • Besök begränsas vid alla enheter inom serviceboende med heldygnsomsorg i Kronoby t.o.m. 30.11.2020.
  • Klienttransporter samordnas inte i Kronoby-området före 30.11.2020.
koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier