omaolo.fi Vaccinationer
02.11.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 2.11.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte mån­da­gar och tors­da­gar samt vid behov, och den upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Bered­ska­pen är planenlig.

Det har kon­sta­te­rats tre nya coro­na­vi­russmit­tor under vec­ko­slu­tet i Soi­tes områ­de. Smit­tor­na har sitt ursprung i utlan­det, och de posi­ti­va smit­tor­na kon­sta­te­ra­des vid prov­tag­ning på flyg­plat­sen. De som expo­ne­rats för viru­set har kart­lagts och satts i karan­tän. För när­va­ran­de är cir­ka 40–50 per­so­ner i karan­tän i Soi­tes område.

Nyc­kel­ta­len i situ­a­tions­bil­den upp­da­te­ras på mån­da­gar. Det har kon­sta­te­rats 12 smit­tor under de senas­te 14 dyg­nen (2.11.2020). Inci­den­sen är för när­va­ran­de 15,4/100 000 invå­na­re i Soi­tes områ­de när det gäl­ler de 14 senas­te dagar­na (2.11.2020). Under 1 % av coro­na­vi­rus­tes­ter­na är posi­ti­va och över 80 % av smitt­ked­jor­na är kän­da. Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 94 coro­na­vi­russmit­tor i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt under hela pan­de­min. Länk: Den aktu­el­la situationsbilden.

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp vill tac­ka invå­nar­na i Soi­tes områ­de för att rekom­men­da­tio­nen om att använ­da ansikts­mask och övri­ga instruk­tio­ner för­knip­pa­de med coro­na­vi­ru­set har följts bra. Var och en kan påver­ka smit­to­lä­get i regi­o­nen genom att föl­ja hygi­en­re­kom­men­da­tio­ner­na. Rekom­men­da­tio­nen om att använ­da ansikts­mask gäl­ler fort­fa­ran­de i före­byg­gan­de syf­te i Soi­tes område.

Coro­na­vi­rus­lä­get kan änd­ras myc­ket snabbt. Det är där­för myc­ket vik­tigt att söka sig till test i tid och ock­så om man har lind­ri­ga sym­tom. Soi­tes infek­tions­mot­tag­ning kan kon­tak­tas genom att fyl­la i en sym­tom­be­döm­ning för coro­na­vi­rus­sym­tom i Omaolo-tjäns­ten (omaolo.fi). Om dina sym­tom krä­ver det, kan dina kon­takt­upp­gif­ter för­med­las till Soi­te. Alter­na­tivt kan du själv bestäl­la tid via Omaolo till en dri­ve-in-test­sta­tion. Coro­naråd­giv­nings­num­ret är öppet var­da­gar kl. 8–17 och under vec­ko­slu­ten kl. 8–16 på num­ret 06 828 7499.

Coro­na­be­red­skaps­grup­pen beslu­ta­de om spe­ci­a­lar­range­mang i enhe­ter i Kro­no­by­re­gi­o­nen. Spe­ci­a­lar­range­mang­en på verk­sam­hets­cent­ret Kom­pas­si fort­sät­ter till och med 6.1.2021. Boen­de­ser­vice­en­he­ten Sol­går­den och verk­sam­hets­cent­ret Regn­bå­gen i Kro­no­by samt ser­vice­bo­en­de­en­he­ter­na för äld­re Heim­bo och Sand­bac­ka åter­går till nor­mal verk­sam­het 9.11.2020 och besöks­för­bu­den upphör.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier