omaolo.fi Vaccinationer
02.04.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 2.4.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte dag­li­gen kl. 12 och upp­rätt­hål­ler lägesbilden. 

I dag kon­sta­te­ra­des två nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Smit­tor­na är för­knip­pa­de med de fall som kon­sta­te­rats tidi­ga­re i Soi­te. De smit­ta­de har allt­så varit i karan­tän p.g.a. expo­ne­ring­en, och de har inte expo­ne­rat nya per­so­ner för coro­na­vi­ru­set. De smit­ta­de är hem­ma och i gott skick. Sam­man­lagt har det nu kon­sta­te­rats sju coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes område. 

Situ­a­tio­nen är i övrigt fort­sätt­nings­vis lugn i Soi­tes områ­de och för­be­re­del­ser­na fort­skri­der planen­ligt. Det är myc­ket lugnt i frå­ga om tes­ter på coro­na­vi­ruspo­li­kli­ni­ken och det är ock­så myc­ket lugnt i rådgivningstelefonen. 

Hemco­ro­na-tea­met som Vår­den och omsor­gen koor­di­ne­rar står i bered­skap, och dess verk­sam­het kan inle­das vid behov. Hemco­ro­na-tea­met gör hem­be­sök hos coronaviruspatienter.

Vi vill påmin­na om att pri­mär­vår­den och soci­al­tjäns­ter­na ger vård och hjälp ock­så i icke-bråds­kan­de ären­den. Vid häl­so­sta­tio­ner­na har man varit oro­a­de över att mot­tag­nings­verk­sam­he­ten stan­nat av. Ifall besvä­ren inte behand­las i tid kan det­ta tyvärr sena­re leda till ett behov av bråds­kan­de vård i jou­ren eller inom spe­ci­al­sjuk­vår­den. Situ­a­tio­ner kan ock­så utveck­las till kri­ser ur soci­al­ar­be­tets syn­vin­kel. Vi vill där­för påmin­na invå­nar­na i Soi­tes områ­de om att vi fort­fa­ran­de ock­så erbju­der icke-bråds­kan­de tjäns­ter vid häl­so­vårds­cen­tra­ler­na, inom soci­al­tjäns­ter­na, mental­vårds­tjäns­ter­na och ser­vicen för missbrukare. 

Föl­jan­de tillägg gjor­des i lis­tan över avvi­kan­de öppet­ti­der och änd­ring­ar i verk­sam­he­ten i Soite:

Inom skol­häl­so­vår­den sköts vac­ci­na­tio­ner för års­kurs 9 i enlig­het med vac­ci­na­tions­pro­gram­met. Obli­ga­to­ris­ka kon­trol­ler som en läka­re ordi­ne­rat, t.ex. vikt- och blod­trycks­kon­trol­ler för­knip­pa­de med ADHD, genom­förs på råd­giv­ning­en ifall den ansva­ri­ga häl­so­vår­da­ren inte kan genom­fö­ra dem. 

Upp­gif­ter­na upp­da­te­ras i lis­tan över avvi­kan­de öppet­ti­der och änd­ring­ar i verk­sam­he­ten.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier