omaolo.fi Vaccinationer
20.03.2020

Med­de­lan­de om coro­na­vi­ru­set 20.3.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte dag­li­gen kl. 12 och upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. För­be­re­del­ser­na fort­skri­der planenligt. 

Situ­a­tio­nen är fort­fa­ran­de lugn för när­va­ran­de och det har inte kom­mit någ­ra nya posi­ti­va testre­sul­tat i Soi­tes områ­de efter de två posi­ti­va resul­ta­ten under för­ra vec­ko­slu­tet. Det har tagits fär­re prov mot slu­tet av vec­kan än i bör­jan av den. Det har inte varit rus­ning på coro­na­po­li­kli­ni­ken eller i rådgivningstelefonen.

Bered­skaps­grup­pen beslu­ta­de att det inte öpp­nas någon sepa­rat råd­giv­nings­te­le­fon för anvis­ning­ar för över 70-åring­ar i det här ske­det. I stäl­let utvid­gas tele­fon­lin­jen för psy­ko­lo­lo­gisk förs­ta hjälp så att det på num­ret 06 828 7288 ock­så ges svar på de äldres frå­gor om coro­na­si­tu­a­tio­nen. Tele­fon­lin­jen utvid­gas för det­ta ända­mål från 23.3.

Cen­tral­sjuk­hu­sets huvud­in­gång stängs till vec­ko­slu­tet. Tand­värk­s­jou­rens, barna­ku­tens och för­loss­nings­en­he­tens kli­en­ter kom­mer på basis av ett tele­fon­sam­tal och de får anvis­ning­ar om det­ta per telefon.

Lis­tan på avvi­kan­de öppet­ti­der upp­da­te­ras på webb­plat­sen korona.soite.fi: Avvi­kan­de öppet­ti­der i Soi­te med anled­ning av coro­na­vi­ruse­pi­de­min

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier