omaolo.fi Vaccinationer
20.07.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 20.7.2020

Det har kon­sta­te­rats ett nytt fall av coro­na­vi­rus i Soi­tes områ­de under vec­ko­slu­tet. Den smit­ta­de är hem­ma. De som expo­ne­rats för viru­set har kart­lagts och är i karantän.

Inga coro­na­vi­ruspa­ti­en­ter vår­das på avdel­ning. Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 32 fall av coro­na­vi­rus i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikts område.

Coro­na­vi­rus­tes­ter görs med låg trös­kel vid coro­na­vi­rus­symp­tom på Soi­tes infek­tions­mot­tag­ning­ar och på barna­ku­ten. Vi upp­ma­nar män­ni­skor att söka sig till test­ning ock­så vid lind­ri­ga symp­tom som tyder på en coronavirussmitta.

Vi infor­me­rar om coro­na­si­tu­a­tio­nen endast vid behov, om situ­a­tions­bil­den änd­ras, dvs. vi har slu­tat pub­li­ce­ra regel­bund­na uppdateringar. 

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier