omaolo.fi Vaccinationer
20.08.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 20.8.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte regel­bun­det och upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Situ­a­tio­nen är fort­fa­ran­de rela­tivt lugn i Soi­tes områ­de och för­be­re­del­ser­na fort­skri­der planenligt.

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor under de senas­te dagar­na i Soi­tes områ­de. Den senas­te smit­tan kon­sta­te­ra­des 20.7.2020. Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 32 coro­na­vi­russmit­tor i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjukvårdsdistrikt. 

Det tas många coro­na­vi­rus­prov i Soi­tes enhe­ter (när­ma­re 200 per dag) och det är möj­ligt att kom­ma på ett test inom ett dygn i enlig­het med rekom­men­da­tio­ner­na. Målet är att ana­ly­se­ra störs­ta delen av pro­ven vid labo­ra­to­ri­et på cen­tral­sjuk­hu­set i Kar­le­by, men en del av pro­ven skic­kas till Uleå­borg för ana­lys. Tyvärr är labo­ra­to­ri­et i Uleå­borg hårt belas­tat, och där­för kom­mer en del av resul­ta­ten i Soi­tes områ­de med ett dröjs­mål på någ­ra dagar.

Tips: På sidan Gör så här på Soi­tes webb­plats korona.soite.fi finns en länk till THL:s anvis­ning om att använ­da ansikts­mas­ker.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier