omaolo.fi Vaccinationer
21.01.2021

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 21.1.2021

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte mån­da­gar och tors­da­gar samt vid behov och den upp­rätt­hål­ler situ­a­tions­bil­den. Bered­ska­pen är planenlig.

Smitt­lä­get

Det har kon­sta­te­rats en ny coro­na­vi­rus­smit­ta i Soi­tes områ­de. Smitt­ked­jan är känd och de som har expo­ne­rats för viru­set har satts i karantän.

Att föl­ja coro­na­vi­rus­re­kom­men­da­tio­ner­na har en klar inver­kan på det regi­o­na­la coro­na­vi­rus­lä­get. Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp vill tac­ka alla invå­nar­na i regi­o­nen för att de följt anvis­ning­ar­na och hop­pas att alla orkar föl­ja anvis­ning­ar­na ock­så i fort­sätt­ning­en! Vi rör oss inte utan­för hem­met om vi får sym­tom och söker oss snabbt till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning ock­så om vi bara har lind­ri­ga sym­tom. Vi kan alla påver­ka coro­na­vi­rus­lä­get genom våra egna hand­ling­ar och se till att vi inte smit­tar våra när­stå­en­de eller per­so­ner som vi möter. Det är ännu en bit kvar av coro­na­re­san innan alla fått vac­ci­net. Låt oss käm­pa ännu ett tag!

Vac­ci­na­tio­ner

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na fram­skri­der i Soi­tes områ­de. Just nu vac­ci­ne­ras invå­na­re och per­so­nal vid enhe­ter för ser­vice­bo­en­de med hel­dygnsomsorg för äld­re. Dess­utom ges den and­ra dosen till dem som redan fått sin förs­ta dos. Massvac­ci­na­tio­ner av över 80 år gam­la per­so­ner inleds i bör­jan av feb­ru­a­ri. Soi­te delar näs­ta vec­ka ut ett infor­ma­tions­blad om coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner till hus­hål­len i områ­det — spa­ra det.

Enligt Fin­lands coro­na­vac­ci­na­tions­stra­te­gi (på fins­ka) erbjuds coro­na­vac­ci­net äld­re efter att inten­siv­vårds­per­so­na­len, soci­al- och häl­so­vårds­per­so­na­len som vår­dar coro­na­vi­ruspa­ti­en­ter och boen­de och per­so­na­len vid vård­hem för äld­re har vac­ci­ne­rats i huvud­sak. Läs det senas­te med­de­lan­det av KRAR (på fins­ka), den natio­nel­la expert­grup­pen för vaccinationsfrågor.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier