omaolo.fi Vaccinationer
21.04.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 21.4.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte dag­li­gen och upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Situ­a­tio­nen är fort­fa­ran­de lugn i Soi­tes områ­de och för­be­re­del­ser­na fort­skri­der planenligt.

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i dag i Soi­tes områ­de. En coro­na­vi­ruspa­ti­ent vår­das på avdel­ning. Det har allt­så kon­sta­te­rats sam­man­lagt 16 coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de, och alla smitt­ked­jor i områ­det har kun­nat spåras. 

Situ­a­tio­nen är fort­fa­ran­de lugn på coro­na­vi­ruspo­li­kli­ni­ken och i råd­giv­nings­te­le­fo­nen gäl­lan­de coronaviruset. 

Soi­te har utvid­gat coro­na­vi­rus­testan­det till häl­so­cen­tra­ler­nas infek­tions­mot­tag­ning­ar i Kan­nus och Vetil. Des­sa mot­tag­ning­ar har bör­jat ta prov i dag. Mot­tag­ning­ar­na har sepa­ra­ta loka­ler för infek­tions­pa­ti­en­ter, dvs. det är tryggt att kom­ma till mot­tag­ning­en ock­så p.g.a. and­ra besvär.

Lis­tan på avvi­kan­de öppet­ti­der och änd­ring­ar i verk­sam­he­ten i Soi­te änd­ra­des inte.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier