omaolo.fi Vaccinationer
21.09.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 21.9.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte mån­da­gar och tors­da­gar samt vid behov, och den upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Bered­ska­pen är planenlig.

Det kon­sta­te­ra­des tre nya coro­na­vi­russmit­tor under vec­ko­slu­tet i Soi­tes områ­de. De smit­ta­de är i hemi­so­le­ring. De nya smit­tor­na är inte för­knip­pa­de med de tidi­ga­re smitt­ked­jor­na, och de nyas­te fal­len är inte för­knip­pa­de med varand­ra. En av de smit­ta­de är från utan­för Mel­lers­ta Österbotten.

De två fal­len från Soi­tes områ­de är för­knip­pa­de med sam­man­lagt tio expo­ne­ra­de per­so­ner. Des­sa per­so­ner har kon­tak­tats och satts i karan­tän. Utred­ning­ar­na gäl­lan­de smit­tan som är från utan­för Soi­tes områ­de fort­sät­ter i den smit­ta­des eget sjuk­vårds­di­strikt. Det har nu kon­sta­te­rats sam­man­lagt 43 coro­na­vi­russmit­tor i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjukvårdsdistrikt.

Vi infor­me­rar om nya smit­tor som kon­sta­te­ras under vec­ko­slu­ten efter att coro­na­be­red­skaps­grup­pen haft sitt möte på mån­dag och hel­hets­bil­den bli­vit tyd­lig. Vi infor­me­rar om nya coro­na­vi­rus­fall redan under vec­ko­slu­tet om de orsa­kat omfat­tan­de expo­ne­ring­ar eller är på något annat sätt avvikande.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier