omaolo.fi Vaccinationer
22.10.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 22.10.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte mån­da­gar och tors­da­gar samt vid behov, och den upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Bered­ska­pen är planenlig.

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor under den­na vec­ka i Soi­tes områ­de. Den senas­te smit­tan kon­sta­te­ra­des 18.10.2020. Karan­tä­ner har upp­hört och för när­va­ran­de är under 50 per­so­ner i hem­ka­ran­tän i Soi­tes område. 

Nyc­kel­ta­len i situ­a­tions­bil­den upp­da­te­ras på mån­da­gar. Det har kon­sta­te­rats 28 smit­tor under de senas­te 14 dyg­nen (19.10.2020). Inci­den­sen är för när­va­ran­de 36/100 000 invå­na­re i Soi­tes områ­de när det gäl­ler de 14 senas­te dagar­na (19.10.2020). Under 1 % av coro­na­vi­rus­tes­ter­na är posi­ti­va och över 80 % av smitt­ked­jor­na är kän­da. Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 28 coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de under de två senas­te vec­kor­na (19.10.2020). Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 82 coro­na­vi­russmit­tor i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt under hela pandemin.

Mot­tag­ning­en i Björk­ha­gen är stängd ock­så näs­ta vec­ka (vec­ka 44).

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier