omaolo.fi Vaccinationer
23.12.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 23.12.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte mån­da­gar och tors­da­gar samt vid behov och upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Bered­ska­pen är planen­lig. Situ­a­tio­nen är lugn.

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Den senas­te coro­na­vi­rus­smit­tan kon­sta­te­ra­des i Soi­tes områ­de 14.12.2020. Inga pati­en­ter med coro­na­vi­rus­smit­ta vår­das för när­va­ran­de på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Coro­na­be­red­skaps­grup­pen behand­la­de tid­ta­bel­len för vac­ci­ne­ring­ar i Soi­te. De förs­ta vac­cin­do­ser­na kom­mer till Soi­tes områ­de vec­ka 53 eller vec­ka 1. Inled­nings­vis fås små mäng­der av vac­ci­ner åt gång­en. Soi­te för­be­re­der sig inför att inle­da vac­ci­na­tio­ner­na vec­ka 1.

Infor­me­ring­en om coro­na­vi­ru­set i Soi­te avtar för jul­hel­ger­na. Under peri­o­den 24–27.12 infor­me­rar vi om coro­na­vi­rus­lä­get endast om situ­a­tio­nen änd­ras väsent­ligt i Soi­tes områ­de. Coro­na­be­red­skaps­grup­pen har föl­jan­de möte mån­dag 28.12 och då upp­da­te­ras ock­så situationsbilden.

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp öns­kar alla en trygg och lugn jul!

Länk: Rekom­men­da­tio­ner för julfirandet

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier