omaolo.fi Vaccinationer
23.03.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 23.3.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte dag­li­gen kl. 12 och upp­rätt­hål­ler lägesbilden. 

Det har kon­sta­te­rats en ny coro­na­vi­rus­smit­ta i Soi­tes områ­de. Smit­tan bekräf­ta­des nat­ten till mån­dag 23.3.2020. Smit­tan är inte för­knip­pad med de två smit­tor­na som kon­sta­te­rats tidi­ga­re i Soi­tes områ­de. Soi­te bekräf­tar att den smit­ta­de per­so­nen är en anställd i Soi­te. Läs mera i den­na arti­kel.

Soi­tes för­be­re­del­ser inför en coro­na­vi­ru­se­pi­de­mi har fort­skri­dit planen­ligt. För när­va­ran­de är det lugnt i Soi­tes enheter. 

Eftersom för­be­re­del­ser­na inför en coro­na­vi­ru­se­pi­de­mi har inletts i tid, har Soi­te kun­nat inle­da omfat­tan­de skol­ning av per­so­na­len till kri­tis­ka vård­upp­gif­ter. Även läkar­nas intro­duk­tions­ut­bild­ning har utökats. 

Soi­tes tele­fon­lin­je för psy­kisk förs­ta hjälp ger från och med i dag även råd för äld­re. Läs mera i den­na arti­kel.

Lis­tan på avvi­kan­de öppet­ti­der i Soi­te och änd­ring­ar i verk­sam­he­ten änd­ra­des inte. Den upp­da­te­ra­de lis­tan finns i den­na arti­kel.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier