omaolo.fi Vaccinationer
23.04.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 23.4.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte dag­li­gen och upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Situ­a­tio­nen är fort­fa­ran­de lugn i Soi­tes områ­de och för­be­re­del­ser­na fort­skri­der planenligt.

Situ­a­tio­nen är oför­änd­rad: det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i dag i Soi­tes områ­de. En coro­na­vi­ruspa­ti­ent vår­das på avdel­ning. Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 16 coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de, och alla smitt­ked­jor i Soi­tes områ­de har kun­nat spåras. 

Situ­a­tio­nen är fort­fa­ran­de lugn på coro­na­vi­ruspo­li­kli­ni­ken och på infek­tions­mot­tag­ning­ar­na samt i råd­giv­nings­te­le­fo­nen gäl­lan­de coro­na­vi­ru­set. Prov har tagits i fle­ra enhe­ter och pro­ven har ana­ly­se­rats i cen­tral­sjuk­hu­sets labo­ra­to­ri­um. Resul­ta­ten kom­mer från Nord­Labs labo­ra­to­ri­um vid cen­tral­sjuk­hu­set inom någ­ra tim­mar, och resul­ta­ten har varit negativa. 

I fort­sätt­ning­en med­de­las kli­en­ter­na inte om nega­ti­va testre­sul­tat i coro­na­vi­rus­test. Kli­en­ten kan kon­trol­le­ra testre­sul­ta­ten i kanta.fi-tjänsten eller ringa Soi­tes råd­giv­nings­te­le­fon gäl­lan­de coro­na­vi­ru­set, tfn 06 828 7499 (kl. 8–20).

Lis­tan på avvi­kan­de öppet­ti­der och änd­ring­ar i verk­sam­he­ten i Soi­te änd­ra­des inte.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier