omaolo.fi Vaccinationer
24.04.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 24.4.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte dag­li­gen och upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Situ­a­tio­nen är fort­fa­ran­de lugn i Soi­tes områ­de och för­be­re­del­ser­na fort­skri­der planenligt.

Situ­a­tio­nen är oför­änd­rad: det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i dag i Soi­tes områ­de. En coro­na­vi­ruspa­ti­ent vår­das på avdel­ning. Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 16 coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de, och alla smitt­ked­jor i Soi­tes områ­de har kun­nat spåras. 

Situ­a­tio­nen är fort­fa­ran­de lugn på coro­na­vi­ruspo­li­kli­ni­ken och på infek­tions­mot­tag­ning­ar­na samt i råd­giv­nings­te­le­fo­nen gäl­lan­de coronaviruset. 

Elek­tiv ope­ra­tions­verk­sam­het inleds näs­ta vec­ka vid cen­tral­sjuk­hu­set. En del av ope­ra­tions­sa­lar­na hålls i bered­skap för coro­na­vi­rus­si­tu­a­tio­nen och läm­par sig för intensivvård.

Föl­jan­de änd­ring gjor­des i lis­tan över avvi­kan­de öppet­ti­der och änd­ring­ar i verk­sam­he­ten i Soite:

  • Lochteå hälsostation är öppen tisdagar och fredagar, provtagningen vid laboratoriet är från och med 22.4 och tills vidare öppen på onsdagsmorgnar
  • Ullava hälsostation: mottagningen är öppen på onsdagar

Änd­ring­ar­na gäl­ler från och med näs­ta vecka.

Upp­gif­ter­na om öppet­ti­der och änd­ring­ar i verk­sam­he­ten i Soi­te bero­en­de på coro­na­vi­rus­si­tu­a­tio­nen finns på den här sidan.

Vi infor­me­rar om coro­na­vi­rus­si­tu­a­tio­nen under vec­ko­slu­ten endast om situ­a­tions­bil­den förändras.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier