omaolo.fi Vaccinationer
24.03.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 24.4.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte dag­li­gen kl. 12 och upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Situ­a­tio­nen är fort­sätt­nings­vis rela­tivt lugn i Soi­tes områ­de och för­be­re­del­ser­na fort­skri­der planenligt. 

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i dag. Vi vän­tar fort­fa­ran­de på en del av resul­ta­ten från de tes­ter som togs för­ra vec­kan. Det är ing­en rus­ning på coro­na­po­li­kli­ni­ken eller i rådgivningstelefonen. 

Cen­tral­sjuk­hu­sets huvud­in­gång stängs i fort­sätt­ning­en redan kl. 16 på kväl­lar­na. Mer instruk­tio­ner ges om att dör­rar inte får spär­ras upp.

Det har tillagts fle­ra skyl­tar i cen­tral­sjuk­hu­sets områ­de om vägen till labo­ra­to­ri­et. Rekom­men­da­tio­nen är att man använ­der ingång A2 (dör­ren till cen­tral­sjuk­hu­sets och psy­ki­a­tris­ka fly­gelns glas­kor­ri­dor). Det har tillagts mer kli­ent­par­ke­ring i när­he­ten av den­na ingång. 

Föl­jan­de änd­ring­ar gjor­des i lis­tan över avvi­kan­de öppet­ti­der och änd­ring­ar i verk­sam­he­ten i Soite:

  • Inga ögonbottenfotograferingar görs tills vidare
  • Begränsningar i ändringsarbeten i bostaden

Änd­ring­ar­na i verk­sam­he­ten upp­da­te­ras i arti­keln om avvi­kan­de öppet­ti­der.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier