omaolo.fi Vaccinationer
24.08.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 24.8.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte mån­da­gar och tors­da­gar och upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Situ­a­tio­nen är fort­fa­ran­de rela­tivt lugn i Soi­tes områ­de och för­be­re­del­ser­na fort­skri­der planenligt. 

Det har kon­sta­te­rats en ny coro­na­vi­rus­smit­ta i Soi­tes områ­de. Smit­tan har sitt ursprung i ett riskland och den smit­ta­de är i sitt hem. Smitt­ked­jan har klar­lagts, de som har expo­ne­rats för smit­tan har för­satts i karan­tän, och smit­tan har inte lett till någon mass­ex­po­ne­ring. Det har nu kon­sta­te­rats sam­man­lagt 33 coro­na­vi­russmit­tor i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjukvårdsdistrikt. 

Enligt risk­be­döm­ning orsa­kar den­na nya smit­ta ing­et ome­del­bart behov av all­mänt mask­skydd i Mel­lers­ta Öster­bot­ten. Det­ta trots att THL rekom­men­de­rar att mask används för att skyd­da and­ra män­ni­skor i de sjuk­vårds­di­strikt där det kon­sta­te­rats coro­na­vi­russmit­tor under de två senas­te veckorna.

Vi infor­me­rar när­ma­re om maskre­kom­men­da­tio­nen och om utdel­ning av and­nings­skydd till mind­re bemed­la­de ännu under den­na vecka.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier