omaolo.fi Vaccinationer
24.09.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 24.9.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte mån­da­gar och tors­da­gar samt vid behov, och den upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Bered­ska­pen är planenlig.

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i dag i Soi­tes områ­de. Den senas­te smit­tan kon­sta­te­ra­des tis­da­gen 22.9.2020 och vi infor­me­ra­de om den ons­da­gen 23.9.2020. Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 45 coro­na­vi­russmit­tor i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjukvårdsdistrikt.

THL har i dag upp­da­te­rat sin rekom­men­da­tion om ansikts­mas­ker. Den base­rar sig på tre sprid­nings­ske­den av coro­na­vi­ru­set: utgångsni­vå, upp­trapp­nings­fas och sprid­nings­fas (läs mera i THL:s med­de­lan­de). Soi­te är på utgångsni­vå, vil­ket inne­bär att den regi­o­na­la rekom­men­da­tio­nen om ansikts­mas­ker gäl­ler fort­fa­ran­de som tidi­ga­re. Situ­a­tio­nen följs med kon­ti­nu­er­ligt. Det finns en risk för att anta­let fall ökar när coro­na­vi­rus­lä­get trap­pas upp i landet.

Soi­te fort­sät­ter dela ut ansikts­mas­ker till mind­re bemed­la­de vec­kor­na 40–41. Den riksom­fat­tan­de rekom­men­da­tio­nen är att med­bor­gar­na skaf­far sina ansikts­mas­ker själ­va. Gra­tis ansikts­mas­ker är avsed­da för mind­re bemed­la­de invå­na­re som inte har möj­lig­het att skaf­fa mask själv. Läs mera i med­de­lan­det.

Vi påmin­ner med efter­tryck om att befolk­ning­en i områ­det bör hål­la säker­hets­av­stånd (minst 1 meter) samt iakt­ta god hand- och host­nings­hy­gi­en (läs när­ma­re anvis­ning­ar). Dess­utom väd­jar vi sär­skilt till idrotts­för­e­ning­ar och hob­by­er i områ­det om att de ger del­ta­gar­na instruk­tio­ner om säker­hets­av­stånd och god hand- och host­nings­hy­gi­en när män­ni­skor sam­las på fritiden.

Vi påmin­ner ock­så alla som är i karan­tän fri­vil­ligt eller som satts i karan­tän av en läka­re om karantänanvisningarna: 

”En per­son som är i karan­tän ska und­vi­ka när­kon­tak­ter med per­so­ner utan­för famil­jen. Man kan gå ut om man inte går nära and­ra män­ni­skor. Man kan inte gå till arbe­te, sko­la, dag­hem, hob­by­er eller till buti­ken eftersom det är svårt att und­vi­ka nära kon­tak­ter där. (käl­la: THL)

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier