omaolo.fi Vaccinationer
25.01.2021

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 25.1.2021

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte mån­da­gar och tors­da­gar samt vid behov och upp­rätt­hål­ler situ­a­tions­bil­den. Bered­ska­pen är planenlig.

Smitt­lä­get

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Den senas­te coro­na­vi­rus­smit­tan kon­sta­te­ra­des i områ­det lör­dag 23.1.2021.

Inga pati­en­ter med coro­na­vi­rus­smit­ta vår­das för när­va­ran­de på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Nyc­kel­ta­len i situ­a­tions­bil­den gäl­lan­de coro­na­vi­ru­se­pi­de­min har uppdaterats:

 • Antalet smittor under de gångna 14 dygnen: 10 (det föregående talet var 9)
 • Incidensen under de gångna 14 dygnen / 100 000 invånare: 12,8 (det föregående talet var 11,5)
 • 0,7 % av coronavirustesterna är positiva
 • Antalet smittor som diagnostiserats i Soite sedan pandemin började: 167
 • Smittkedjornas spårbarhet är 80 %
 • Epidemins fas i Mellersta Österbotten: basnivån

Under vec­ka 3 togs det unge­fär 1 100 coro­na­vi­rus­prov i Soi­te. För att smitt­ked­jor­na inte ska bör­ja spri­das är det ytterst vik­tigt att söka sig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning snabbt, ock­så om man bara har myc­ket lind­ri­ga symptom.

Vac­ci­na­tio­ner

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na fram­skri­der i Soi­tes områ­de. Just nu vac­ci­ne­ras invå­na­re och per­so­nal vid enhe­ter för ser­vice­bo­en­de med hel­dygnsomsorg för äld­re. Hit­tills har 45 % av des­sa per­so­ner vac­ci­ne­rats. Fimea och THL föl­jer upp coro­na­vac­ci­ner­nas biverk­ning­ar och säker­het nog­grant  – inga över­ras­kan­de biverk­ning­ar har fram­kom­mit (läs THL:s med­de­lan­de). 

Dess­utom får per­so­nal i Soi­te som gör direkt coro­na­vi­rus­ar­be­te just nu sin and­ra dos av vaccinet.

Massvac­ci­na­tio­ner av befolk­ning­en ord­nas så snabbt till­gång­en på vac­cin tillå­ter. Massvac­ci­na­tio­ner för äld­re, över 80 år gam­la hem­ma­bo­en­de per­so­ner inleds san­no­likt i bör­jan av feb­ru­a­ri bero­en­de på när vac­ci­ner anlän­der till området.

Soi­te öpp­nar vac­ci­na­tions­stäl­len runt om Mel­lers­ta Öster­bot­ten enligt följande:

 • Karleby: Halpa-Hallis gamla byggnad, Karlebygatan 7
 • Kelviå: Hälsostationen, Kelviåvägen 24
 • Kaustby och Vetil: Hälsocentralen i Dunkars, Mäntöläntie 2 och Pajala familjecenter, Pajalantie 1
 • Perho: Hälsostationen, Vanhainkodintie 20
 • Kannus: Församlingshuset, Valtakatu 13
 • Toholampi: Församlingshemmet, Lampintie 7
 • Kronoby: Hälsostationen, Säbråvägen 1
 • Terjärv: Hälsostationen, Hörbyvägen 2

Man kan kom­ma för vac­ci­ne­ring endast om man beställt tid. Soi­te delar inom den när­mas­te fram­ti­den ut ett infor­ma­tions­blad om coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner till hus­hål­len i områ­det. Spa­ra infor­ma­tions­bla­det och följ med i Soi­tes kana­ler på web­ben och i soci­a­la medi­er hur vac­ci­na­tio­ner­na fram­skri­der och när det är din tur att få vaccinet.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier