omaolo.fi Vaccinationer
25.03.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 25.3.2020

Situ­a­tio­nen är fort­sätt­nings­vis rela­tivt lugn i Soi­tes områ­de och för­be­re­del­ser­na fort­skri­der planenligt. 

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i dag. Vi vän­tar fort­fa­ran­de på en del av resul­ta­ten från de tes­ter som togs för­ra vec­kan. Dröjs­må­let beror på rus­ning i Thl. Det är ing­en rus­ning på coro­na­po­li­kli­ni­ken eller i rådgivningstelefonen. 

Soi­te har utar­be­tat kon­ci­sa anvis­ning­ar för äld­re om hur de bör hand­la under coro­na­si­tu­a­tio­nen. Anvis­ning­ar­na delas ut vitt via oli­ka kanaler. 

Lis­tan över avvi­kan­de öppet­ti­der och änd­ring­ar i verk­sam­he­ten i Soi­te änd­ra­des i frå­ga om neu­ro­lo­gin och reha­bi­li­te­ring­en. Lis­tan över änd­ring­ar i verk­sam­he­ten upp­da­te­ras i arti­keln om avvi­kan­de öppet­ti­der.

Infor­me­ring­en om coronasituationen

I frå­ga om infor­me­ring­en föl­jer vi soci­al- och häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­ets och Thl:s anvis­ning­ar. Vi bekräf­tar de upp­gif­ter om anta­let smit­ta­de som Thl med­de­lat, men med tan­ke på integri­tets­skydd och natio­nel­la rikt­lin­jer ger vi inga när­ma­re upp­gif­ter om vår­den av pati­en­ter i Soi­tes område.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier