omaolo.fi Vaccinationer
25.05.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 25.5.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte dag­li­gen och upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Situ­a­tio­nen är fort­fa­ran­de lugn i Soi­tes områ­de och för­be­re­del­ser­na fort­skri­der planenligt.

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i dag i Soi­tes områ­de. Inga coro­na­vi­ruspa­ti­en­ter vår­das på avdel­ning. Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 23 coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes område. 

Situ­a­tio­nen är lugn på infek­tions­mot­tag­ning­ar­na samt i råd­giv­nings­te­le­fo­nen gäl­lan­de coro­na­vi­ru­set. Coro­na­vi­rus­test görs med låg trös­kel vid coronavirussymptom. 

Föl­jan­de änd­ring­ar gjor­des i frå­ga om han­di­kapp­tjäns­ter på lis­tan över avvi­kan­de öppet­ti­der och änd­ring­ar i verk­sam­he­ten i Soite:

 • Handikapptjänsterna har följande avvikande öppettider:
  o Verksamhetscentren är öppna från 1.6.2020 med specialarrangemang.
  o Green care är öppen från 1.6.2020 med specialarrangemang.
  o Den öppna arbetsverksamheten är öppen från 1.6.2020 med specialarrangemang.
  o Öppenvårdens team och tidig rehabilitering: delvis begränsad verksamhet.
  o Handikapptjänstbyrån: klientarbete görs i första hand enligt tidsbeställning.
  o Asuvas enhet är stängd.
  o Mer information och preciseringar: https://www.soite.fi/sv?page_id=soite-vammaispalvelut

Upp­gif­ter­na upp­da­te­ras på lis­tan över avvi­kan­de öppet­ti­der och änd­ring­ar i verk­sam­he­ten i Soi­te till följd av coro­na­vi­rus­si­tu­a­tio­nen.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier