omaolo.fi Vaccinationer
26.11.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 26.11.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte mån­da­gar och tors­da­gar samt vid behov och upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Bered­ska­pen är planenlig.

Det har kon­sta­te­rats sex nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Fem av smit­tor­na är för­knip­pa­de med den tidi­ga­re smitt­ked­jan i Kro­no­by. Smit­tor­na är för­knip­pa­de med en mass­ex­po­ne­ring på en arbets­plats, och Soi­tes infek­tions­ex­per­ter sam­ar­be­tar med före­ta­get i frå­ga om att få smitt­ked­jan under kon­troll och i frå­ga om effek­ti­ve­ran­de åtgär­der. En av de nya smit­tor­na är för­knip­pad med en smitt­ked­ja i Nor­ra Österbotten.

En per­son som smit­tats av coro­na­vi­ru­set vår­das på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Det har nu kon­sta­te­rats sam­man­lagt 128 coro­na­vi­russmit­tor i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt under hela pandemin.

Var och en kan hjäl­pa före­byg­ga smittor

I Soi­tes områ­de gäl­ler en utvid­gad rekom­men­da­tion om att använ­da ansikts­mask. En ansikts­mask är ett av sät­ten att för­hind­ra coro­na­vi­ru­set från att spridas.

Före­bygg sprid­ning­en av coronaviruset:

  • Tvätta dina händer
  • Hosta i ärmen eller i en näsduk för engångsbruk
  • Håll avstånd till andra människor
  • Använd mask
  • Om du får symtom, stanna hemma och sök dig till test
  • Ladda ner och använd Coronablinkern

Det är vik­tigt att söka sig till test­ning ock­så om man har lind­ri­ga symtom!

Soi­tes infek­tions­mot­tag­ning kan kon­tak­tas genom att fyl­la i en sym­tom­be­döm­ning för coro­na­vi­rus­sym­tom i Omaolo-tjäns­ten på adres­sen: https://www.omaolo.fi/?lang=sv . Om dina sym­tom krä­ver det, kan dina kon­takt­upp­gif­ter för­med­las till Soi­te. Alter­na­tivt kan du själv bestäl­la tid via Omaolo till en dri­ve-in-test­sta­tion. Coro­naråd­giv­nings­num­ret är öppet var­da­gar kl. 8–17 och under vec­ko­slu­ten kl. 8–16 på num­ret 06 828 7499 (vux­na, över 16-åring­ar som insjuk­nat). Soi­tes barna­kut är öppen dyg­net runt 24/7, tfn 06 826 4444 (under 16 år gam­la som insjuknat).

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier