omaolo.fi Vaccinationer
26.03.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 26.3.2020

Situ­a­tio­nen är fort­sätt­nings­vis rela­tivt lugn i Soi­tes områ­de och för­be­re­del­ser­na fort­skri­der planenligt. 

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i dag hel­ler. Soi­te tes­tar dag­li­gen unge­fär 30 per­so­ner och pro­ven skic­kas till Uleå­borgs uni­ver­si­tets­sjuk­hus för ana­lys. Där­i­från kom­mer resul­ta­ten inom unge­fär ett dygn. Vi vän­tar fort­fa­ran­de på en del av resul­ta­ten från de tes­ter som togs för­ra vec­kan (fre och lör). Dröjs­må­let beror på rus­ning i Thl. 

Det har inte varit rus­ning på coro­na­po­li­kli­ni­ken eller i råd­giv­nings­te­le­fo­nen. Det är gans­ka lugnt ock­så på avdelningarna. 

Anta­let pati­en­ter som kon­tak­tat häl­so­central­mot­tag­ning­ar­na har mins­kat i påfal­lan­de grad, vil­ket kan tyvärr sena­re leda till att jou­ren eller spe­ci­al­sjuk­vår­den belas­tas ifall besvä­ren inte behand­las i tid. Där­för infor­me­rar vi invå­nar­na i områ­det om att mot­tag­ning­ar­na fort­fa­ran­de ock­så skö­ter icke-bråds­kan­de pati­en­ter, men i huvud­sak på distans per tele­fon eller elektroniskt.

Vid sam­man­trä­det lyf­tes fram oron som Soi­tes hema­to­log, över­läka­re i can­cer­sjuk­do­mar och infek­tions­ö­ver­läka­re kän­ner för att per­so­ner som hör till risk­grup­per fort­fa­ran­de rör sig myc­ket på offent­li­ga plat­ser. Det beslöts att man i kom­mu­ni­ka­tio­nen ock­så beto­nar att det är vik­tigt att per­so­ner i alla åld­rar som hör till en risk­grupp hål­ler sig i hem­ka­ran­tän. Per­so­ner i alla åld­rar som hör till en risk­grupp bör dess­utom utnytt­ja butiks­ser­vice eller hjälp av när­stå­en­de när det gäl­ler apo­teks- och butiksä­ren­den. De bör inte röra sig på offent­li­ga platser.

Lis­tan på avvi­kan­de öppet­ti­der i Soi­te och på änd­ring­ar i verk­sam­he­ten änd­ra­des inte. 

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier