omaolo.fi Vaccinationer
27.10.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 27.10.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte mån­da­gar och tors­da­gar samt vid behov, och den upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Bered­ska­pen är planen­lig. Den här vec­kan hade grup­pen undan­tags­vis ett möte på tisdagsmorgonen.

Det har kon­sta­te­rats en ny coro­na­vi­rus­smit­ta i Soi­tes områ­de. Smit­tan är för­knip­pad med en tidi­ga­re smitt­ked­ja och den smit­ta­de var redan i karan­tän. Det har allt­så inte skett nya exponeringar.

Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 86 coro­na­vi­russmit­tor i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt under hela pan­de­min. Länk: upp­da­te­rad situ­a­tions­bild om coro­na­vi­rus­lä­get

Läkar- och skö­tar­mot­tag­ning­en i Björk­ha­gen fort­sät­ter ha stängt näs­ta vec­ka (vec­ka 45).

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier