omaolo.fi Vaccinationer
27.03.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 27.3.2020

Situ­a­tio­nen är fort­sätt­nings­vis rela­tivt lugn i Soi­tes områ­de och för­be­re­del­ser­na fort­skri­der planen­ligt. För­be­re­del­ser­na och sam­ar­be­tet mel­lan oli­ka enhe­ter har fort­skri­dit på ett före­döm­ligt sätt!

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i dag hel­ler. Det har varit ännu lug­na­re på coro­na­po­li­kli­ni­ken och i råd­giv­nings­te­le­fo­nen än i bör­jan av vec­kan och det har tagits fär­re prov. Vi vän­tar fort­fa­ran­de på en del av resul­ta­ten från de tes­ter som togs för­ra vec­kan (fre och lör). Dröjs­må­let beror på rus­ning i Thl. 

HUS delar var­je vec­ka med sig av sina erfa­ren­he­ter av vår­den covid-19 pati­en­ter till sjuk­vårds­di­strik­ten. Vi får myc­ket nyt­ti­ga tips och obser­va­tio­ner där­i­från om vad det lönar sig att kon­cen­tre­ra sig på vid förberedelser.

SHM har gett anvis­ning­ar om att beak­ta undan­tags­till­stån­det sär­skilt när det gäl­ler ser­vice på bas­ni­vå. Soi­te har redan age­rat på det sätt som mini­ste­ri­et rekom­men­de­rar. I icke-bråds­kan­de verk­sam­het används i förs­ta hand distansmottagningar. 

Bered­skaps­grup­pen kon­sta­te­ra­de ock­så att che­fer­na har fått anvis­ning­ar gäl­lan­de anställ­da från Nyland. Des­sa åläggs 7 dagars karens innan de får kom­ma till Soi­tes verksamhetsställe.

Lis­tan över avvi­kan­de öppet­ti­der och änd­ring­ar i verk­sam­he­ten i Soi­te pre­ci­se­ra­des i frå­ga om skol- och stu­de­ran­de­häl­so­vår­dar­na: här har utsetts ansva­ri­ga häl­so­vår­da­re som sva­rar på elevernas/föräldrarnas telefonsamtal.

Vi påmin­ner om att vi infor­me­rar om situ­a­tio­nen under vec­ko­slu­ten endast om situ­a­tions­bil­den förändras.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier