omaolo.fi Vaccinationer
28.01.2021

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 28.1.2021

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte mån­da­gar och tors­da­gar samt vid behov och upp­rätt­hål­ler situ­a­tions­bil­den. Bered­ska­pen är planenlig.

Smitt­lä­get

Det har kon­sta­te­rats två nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Smit­tor­na är för­knip­pa­de med en känd smitt­ked­ja, och de i när­mas­te kret­sen av de smit­ta­de som har expo­ne­rats för viru­set har kart­lagts och satts i karantän.

En pati­ent som smit­tats av coro­na­vi­ru­set vår­das på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 16 coro­na­vi­russmit­tor i Soi­te under de senas­te 14 dagar­na och inci­den­sen är nu 20,5/100 000 invå­na­re när det gäl­ler de senas­te 14 dagar­na. Det har nu kon­sta­te­rats sam­man­lagt 173 smit­tor i Soi­te sedan pan­de­min började.

Vac­ci­na­tio­ner

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na fort­skri­der i Soi­tes områ­de. Just nu vac­ci­ne­ras invå­na­re och per­so­nal vid enhe­ter för ser­vice­bo­en­de med hel­dygnsomsorg för äld­re. Dess­utom får per­so­nal i Soi­te som gör direkt coro­na­vi­rus­ar­be­te just nu sin and­ra dos av vaccinet.

Massvac­ci­na­tio­ner av befolk­ning­en inleds tors­dag 4.2.2021 med över 80 år gam­la per­so­ner som bor hem­ma samt med när­stå­en­de­vår­da­re och äld­re som bor i sam­ma hus­håll med dem. Tids­be­ställ­ning­en öpp­nas för den­na mål­grupp mån­dag 1.2.2021 kl. 10, tfn 06 828 7488. Tid kan ock­så bestäl­las elektro­niskt i Soi­tes Egen­vårds­tjänst: https://soite.terveytesi.fi.

Inled­nings­vis är endast få vac­ci­na­tions­ti­der till­gäng­li­ga på grund av den begrän­sa­de till­gång­en på coro­na­vac­ci­ner. Där­för ord­nas vac­ci­na­tio­ner först endast vid vac­ci­na­tions­stäl­le­na i Kar­le­by, Kan­nus, Dun­kars och Kro­no­by. Läs det sepa­ra­ta med­de­lan­det om detta.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier