omaolo.fi Vaccinationer
28.12.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 28.12.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte mån­da­gar och tors­da­gar samt vid behov och upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Bered­ska­pen är planen­lig. Situ­a­tio­nen är lugn.

Det har kon­sta­te­rats två nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de under julen. Coro­na­vi­russmit­tor­na kon­sta­te­ra­des 23.12 och 24.12. Inga pati­en­ter med coro­na­vi­rus­smit­ta vår­das för när­va­ran­de på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus. 

Under jul­hel­gen hade coro­na­test­sta­tio­ner­na näs­tan lika många besö­ka­re som van­ligt, och ing­en stor minsk­ning i anta­let coro­na­pro­ver som togs har fram­kom­mit. Under jul­vec­kan togs sam­man­lagt 1 100 coronaprover. 

Soi­tes för­be­re­del­ser för att inle­da coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner fram­skri­der i enlig­het med pla­ner­na. Inom Soi­te inleds vac­ci­na­tio­ner under vec­ka 1 om det förs­ta par­ti­et med vac­cin anlän­der i enlig­het med den pla­ne­ra­de tidtabellen. 

Nyc­kel­ta­len i situ­a­tions­bil­den har uppdaterats: 

  • Antalet smittor under de gångna 14 dygnen: 3 (det föregående talet var 4)
  • Incidensen under de gångna 14 dygnen / 100 000 invånare: 3,8 (det föregående talet var 5,1) 
  • Under 0,2 % av coronavirustesterna är positiva  
  • Antalet smittor som diagnostiserats i Soite sedan pandemin började: 150  
  • Smittkedjornas spårbarhet är 80 % i det egna sjukvårdsdistriktets område 
  • Epidemins fas i Mellersta Österbotten: accelerationsfasen 

De gäl­lan­de bestäm­mel­ser­na och rekom­men­da­tio­ner­na finns på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/rekommendationer/ 

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la covid-19-myn­dig­hets­ar­bets­grupp hål­ler sitt föl­jan­de möte 30.12.2020 för att ana­ly­se­ra den regi­o­na­la lägesbilden.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier