omaolo.fi Vaccinationer
28.03.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 28.3.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte dag­li­gen kl. 12.00 och upp­da­te­rar lägesbilden.

Ett nytt fall av coro­na­vi­rus­smit­ta har kon­sta­te­rats inom Soi­tes områ­de. Smit­tan bekräf­ta­des igår fre­da­gen 27.3.2020 och pub­li­ce­ra­des i Insti­tu­tet för häl­sa och väl­färds dag­li­ga rap­port om infek­tions­sjuk­do­mar idag på mor­go­nen kl. 9.30. Sam­man­lagt har nu fyra fall av coro­na­vi­rus­smit­ta kon­sta­te­rats inom Soi­tes område.

Det fjär­de fal­let är rela­te­rat till ett tidi­ga­re kon­sta­te­rat fall av coro­na­smit­ta inom Soi­tes områ­de. Där­med har den smit­ta­de på grund av expo­ne­ring­en redan befun­nit sig i karan­tän, och har inte hel­ler utsatt nya per­so­ner för coro­na­vi­rus. Den smit­ta­de befin­ner sig hem­ma och hens till­stånd är bra. Inom Soi­tes områ­de är situ­a­tio­nen i övrigt fort­sätt­nings­vis lugn och bered­ska­pen fram­skri­der enligt planerna. 

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier