omaolo.fi Vaccinationer
28.04.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 28.4.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte dag­li­gen och upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Situ­a­tio­nen är myc­ket lugn i Soi­tes områ­de och för­be­re­del­ser­na fort­skri­der planenligt.

Situ­a­tio­nen är oför­änd­rad: det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i dag i Soi­tes områ­de. Inga coro­na­vi­ruspa­ti­en­ter vår­das på avdel­ning. Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 16 coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de, och alla smitt­ked­jor i Soi­tes områ­de har kun­nat spåras. 

Situ­a­tio­nen är myc­ket lugn på coro­na­vi­ruspo­li­kli­ni­ken och på infek­tions­mot­tag­ning­ar­na samt i råd­giv­nings­te­le­fo­nen gäl­lan­de coro­na­vi­ru­set. Tack vare effek­ti­va bekämp­nings­åt­gär­der har ock­så and­ra luft­vägs­in­fek­tio­ner mins­kat i Soi­tes områ­de. Mot­tag­ning­ar­na har inte kon­tak­tats av sär­skilt många per­so­ner med luftvägsinfektion. 

Soi­te gör med låg trös­kel tes­ter om en pati­ent har symp­tom på coro­na­vi­ru­set, och vi vill påmin­na om att man ock­så vid lind­ri­ga symp­tom som pas­sar in på coro­na­vi­ru­set bör ringa Soi­tes råd­giv­nings­te­le­fon gäl­lan­de coro­na­vi­ru­set, tfn 06 828 7499 (öppen var­je dag kl. 8–20).

Symp­tom kan vara: 

  • feber
  • hosta
  • huvudvärk
  • andnöd
  • muskelvärk
  • trötthet
  • snuva
  • illamående
  • diarré

Vis­sa pati­en­ter har ock­så haft stör­ning­ar i smak- och lukt­sin­net i sam­band med sjukdomen.

(käl­la: THL) 

Lis­tan på avvi­kan­de öppet­ti­der och änd­ring­ar i verk­sam­he­ten i Soi­te änd­ra­des inte.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier