omaolo.fi Vaccinationer
28.05.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 28.5.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte dag­li­gen och upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Situ­a­tio­nen är fort­fa­ran­de lugn i Soi­tes områ­de och för­be­re­del­ser­na fort­skri­der planenligt.

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i dag i Soi­tes områ­de. Inga coro­na­vi­ruspa­ti­en­ter vår­das på avdel­ning. Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 24 coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Situ­a­tio­nen är lugn på infek­tions­mot­tag­ning­ar­na samt i råd­giv­nings­te­le­fo­nen gäl­lan­de coro­na­vi­ru­set. Coro­na­vi­rus­test görs med låg trös­kel vid coronavirussymptom. 

Föl­jan­de änd­ring­ar gjor­des i lis­tan över avvi­kan­de öppet­ti­der och änd­ring­ar i verk­sam­he­ten i Soi­te:

  • Statsrådet har gett en anvisning från 1.6.2020 om att den rehabiliterande arbetsverksamheten öppnas gradvis och på ett kontrollerat sätt. Klienterna inom Soites socialtjänster kan igen från 1.6.2020 delta i rehabiliterande arbetsverksamhet i grupp på arbetsverksamhetsplatserna. Vid ordnande av arbetsverksamhet följs givna anvisningar. Det är möjligt att fortsätta med webbträning och arbetsverksamhet på distans till 31.7.2020 enligt behov.
  • Vid läkar- och sjukskötarmottagningarna vid poliklinikerna för fysiatri, neurologi och kronisk smärta och vid rehabiliteringsundersökningsenheten vårdas patienter som är i behov av brådskande vård samt i allt högre grad även icke-brådskande patienter. I fråga om personer som är över 70 år eller som hör till en riskgrupp ordnas mottagningar efter övervägande. En del av kontrollerna sköts, så långt det är möjligt, per telefon eller på distansmottagning.
  • I fråga om köptjänster kan rehabilitering genomföras i situationer där rehabilitering är nödvändig för hälsan och/eller utvecklingen eller om en lång paus i rehabiliteringen skulle medföra en risk för att klientens situation skulle förvärras avsevärt. Servicen genomförs på distans så långt det är möjligt.
  • Soites rehabilitering genomförs som distansbesök alltid när det är möjligt, men ifall det inte är möjligt, kan rehabiliteringen genomföras på poliklinikerna, på daghem, i skolor eller hemma. Icke-brådskande rehabilitering genomförs också delvis polikliniskt eller som hembesök om coronavirussituationen tillåter det. I fråga om personer som är över 70 år eller som hör till en riskgrupp ordnas detta efter övervägande.
  • Hjälpmedelscentralens verksamhet är fortfarande begränsad. Hjälpmedelsutlåningarna är öppna. Klienterna bör kontakta hjälpmedelscentralen eller utlåningen per telefon innan de kommer till enheten.
  • Seniorernas hälsopunkt Daalia öppnar telefonmottagning 1.6.2020
  • Hälsopunkterna för älvdalarnas seniorer öppnar telefonmottagning 20.7.2020
  • Kontaktuppgifterna till seniorernas hälsopunkter finns på www.soite.fi
  • Planen är att den rehabiliterande dagverksamheten för äldre öppnas 3.8.2020 (obs! tidpunkten justeras vid behov på grund av coronavirusläget)
  • Cykelrikshan används inte så länge besöksförbud gäller inom boendetjänster
koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier