omaolo.fi Vaccinationer
29.10.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 29.10.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte mån­da­gar och tors­da­gar samt vid behov, och den upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Bered­ska­pen är planenlig.

Det har kon­sta­te­rats tre nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. En av smit­tor­na är för­knip­pad med en tidi­ga­re smitt­ked­ja och i två fall är det frå­ga om nya smitt­ked­jor. Den ena av de nya smitt­ked­jor­na utreds fort­fa­ran­de och de expo­ne­ra­de kartläggs. 

Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 89 coro­na­vi­russmit­tor i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt under hela pan­de­min. Länk till upp­da­te­rad situ­a­tions­bild.  

Läkar- och skö­tar­mot­tag­ning­en i Björk­ha­gen fort­sät­ter ha stängt näs­ta vec­ka (vec­ka 45). Efter det fort­sät­ter verk­sam­he­ten i mind­re omfatt­ning: från och med 9.11.2020 är det möj­ligt att kom­ma till läkar- och skö­tar­mot­tag­ning­en i Björk­ha­gen endast med tidsbeställning.

Tack vare de goda erfa­ren­he­ter­na från pilot­för­sö­ket i Kar­le­by utvid­gas  den elektro­nis­ka tids­be­ställ­ning­en till coro­na­vi­rus­test mån­dag 2.11.2020 till hela Soi­tes områ­de. Då är det möj­ligt att ock­så bestäl­la tid elektro­niskt till dri­ve-in-test­sta­tio­ner­na i Kan­nus och Vetil om  sym­tom­be­döm­ning­en för coro­na­vi­rus­in­fek­tion i Omaolo-tjäns­ten rekom­men­de­rar ett test. Den elektro­nis­ka tids­be­ställ­ning­en är kopp­lad till sym­tom­be­döm­ning­en i Omaolo-tjäns­ten.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier