omaolo.fi Vaccinationer
29.03.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 29.3.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte dag­li­gen kl. 12.00 och upp­da­te­rar lägesbilden.

Ett nytt fall av coro­na­vi­rus­smit­ta har kon­sta­te­rats inom Soi­tes områ­de. Smit­tan bekräf­ta­des igår lör­da­gen 28.3.2020. Pati­en­ten har smit­tats i Spa­ni­en och befin­ner sig allt­så redan sedan tidi­ga­re i hem­ka­ran­tän efter sin åter­komst från resan. Sam­man­lagt har nu fem fall av coro­na­vi­rus­smit­ta kon­sta­te­rats inom Soi­tes områ­de. Den smit­ta­de befin­ner sig hem­ma och pati­en­tens till­stånd är bra.

Inom Soi­tes områ­de är situ­a­tio­nen i övrigt fort­sätt­nings­vis lugn och bered­ska­pen fram­skri­der enligt planerna.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier