omaolo.fi Vaccinationer
29.04.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 29.4.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte dag­li­gen och upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Situ­a­tio­nen är myc­ket lugn i Soi­tes områ­de och för­be­re­del­ser­na fort­skri­der planenligt.

Situ­a­tio­nen är oför­änd­rad: det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i dag i Soi­tes områ­de. Inga coro­na­vi­ruspa­ti­en­ter vår­das på avdel­ning. Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 16 coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de, och alla smitt­ked­jor i Soi­tes områ­de har kun­nat spåras. 

Situ­a­tio­nen är myc­ket lugn i råd­giv­nings­te­le­fo­nen gäl­lan­de coro­na­vi­ru­set samt på infektionsmottagningarna.

Tyvärr har man på cen­tral­sjuk­hu­sets avdel­ning­ar märkt att folk upp­sö­ker vård för sent för and­ra besvär än coro­na­re­la­te­ra­de sym­tom, och åkom­mor­na hin­ner då för­vär­ras. Vi vill påmin­na om att man fort­fa­ran­de bör behand­la åkom­mor i tid. Vi gör vårt bäs­ta för att kli­en­ter inte ska utsät­tas för coro­na­vi­rus medan de betjä­nas vid Soi­te. I Mel­lers­ta Öster­bot­tens land­skap är situ­a­tio­nen angå­en­de coro­na­vi­ru­set myc­ket lugn.

Lis­tan på avvi­kan­de öppet­ti­der och änd­ring­ar i verk­sam­he­ten i Soi­te änd­ra­des inte. 

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier