omaolo.fi Vaccinationer
29.05.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 29.5.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte dag­li­gen och upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Situ­a­tio­nen är fort­fa­ran­de lugn i Soi­tes områ­de och för­be­re­del­ser­na fort­skri­der planenligt.

Situ­a­tio­nen är oför­änd­rad: det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i dag i Soi­tes områ­de. Inga coro­na­vi­ruspa­ti­en­ter vår­das på avdel­ning. Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 24 coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Situ­a­tio­nen är lugn på infek­tions­mot­tag­ning­ar­na samt i råd­giv­nings­te­le­fo­nen gäl­lan­de coro­na­vi­ru­set. Coro­na­vi­rus­test görs med låg trös­kel vid coronavirussymptom. 

Stöd­per­so­ner­nas möj­lig­he­ter att del­ta i besök med den gra­vi­da kvin­nan utvid­gas i Soi­te. En symp­tom­fri stöd­per­son som bor i land­ska­pet kan del­ta i vår­den efter för­loss­ning­en från och med 1.6.2020. En symp­tom­fri stöd­per­son kan ock­så vara med vid ett pla­ne­rat kejsarsnitt.

Stöd­per­so­nen kan för när­va­ran­de inte kom­ma med på öppen­vårds­be­sök (ult­raljuds­scre­e­ning, möd­ra-/jour-/över­bu­ren­hets­kon­trol­ler). Stöd­per­so­nen kan inte hel­ler vara med på avdel­ning­en vid igång­sätt­ning av för­loss­ning eller när pati­en­ten vår­das på avdel­ning av någon annan orsak före förlossningen. 

Begräns­ning­ar tas vid behov i bruk på nytt ifall anta­let coro­na­vi­russmit­tor ökar i landskapet.

Föl­jan­de änd­ring­ar gjor­des i lis­tan över avvi­kan­de öppet­ti­der och änd­ring­ar i verk­sam­he­ten i Soi­te:

I frå­ga om för­loss­ning­ar den ovan­nämn­da änd­ring­en om när en stöd­per­son kan vara med.

Inom soci­al­ser­vice för vuxna:

  • Inom socialrådgivningen och vuxensocialarbetet har öppettiderna för telefonservicen utvidgats på följande sätt:
  • Socialrådgivningen, tfn  040 806 5093 och vuxensocialarbetets kundtjänstnummer, tfn 06 826 3030 är öppna kl. 9.00 - 14.00
  • Vuxensocialarbetets egen gruppverksamhet.  Gruppverksamheten inom vuxensocialarbetet har inletts gradvis från och med slutet av maj med beaktande av rekommendationerna gällande hygien och avstånd.

Inom vux­enpsy­ki­a­trin genom­förs planen­lig kli­ent­mot­tag­ning per tele­fon och del­vis som mottagningsbesök. 

  • Inom boende- och stödtjänster för personer som genomgår mentalvårdsrehabilitering genomförs planenliga klientbesök genom möten och per telefon.
  • Dag- och arbetsverksamheten för personer som genomgår mentalvårdsrehabilitering inleds 1.6 med specialarrangemang.
  • Gruppverksamheten vid Siilinpesä och Puolivälinkoti inleds 1.6 med specialarrangemang.
  • Inom service vid missbruk och beroenden genomförs öppenvårdsrehabiliteringens, inklusive älvdalarnas team, planenliga klientbesök genom möten och per telefon.

I fort­sätt­ning­en infor­me­rar vi om coro­na­vi­rus­si­tu­a­tio­nen under vec­ko­slut och hel­ger endast om situ­a­tions­bil­den änd­ras avse­värt. Till exem­pel infor­me­rar vi om nya posi­ti­va resul­tat i coro­na­vi­rus­test först efter vec­ko­slu­tet, med undan­tag av om resul­ta­ten är på något sätt avvi­kan­de eller orsa­kar sär­skild risk.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier