omaolo.fi Vaccinationer
03.04.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 3.4.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte dag­li­gen kl. 12 och upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Situ­a­tio­nen är fort­sätt­nings­vis lugn i Soi­tes områ­de och för­be­re­del­ser­na fort­skri­der planenligt.

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i dag i Soi­tes områ­de. Sam­man­lagt har det nu kon­sta­te­rats sju coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes område. 

Det är fort­sätt­nings­vis lugnt i frå­ga om tes­ter på coro­na­vi­ruspo­li­kli­ni­ken och i rådgivningstelefonen. 

Lis­tan på avvi­kan­de öppet­ti­der och på änd­ring­ar i verk­sam­he­ten i Soi­te änd­ra­des inte. I och med att påsken när­mar sig infor­me­rar vi ock­så om avvi­kan­de öppet­ti­der för­knip­pa­de med den på adres­sen soite.fi.

Upp­gif­ter­na om öppet­ti­der och änd­ring­ar i verk­sam­he­ten bero­en­de på coro­na­vi­rus­si­tu­a­tio­nen finns i den­na arti­kel.

Vi vill påmin­na om att vi infor­me­rar om coro­na­vi­rus­si­tu­a­tio­nen under vec­ko­slu­ten endast om situ­a­tions­bil­den ändras.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier