omaolo.fi Vaccinationer
03.06.2020

Soi­tes coro­na­be­reds­kapsgrupp infor­me­rar 3.6.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte dag­li­gen och upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Situ­a­tio­nen är fort­fa­ran­de rela­tivt lugn i Soi­tes områ­de och för­be­re­del­ser­na fort­skri­der planenligt.

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor inom Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt idag. Inga coro­na­vi­ruspa­ti­en­ter vår­das på avdel­ning. Det har nu kon­sta­te­rats sam­man­lagt 29 fall av coro­na­vi­rus­smit­ta i Soi­tes områ­de. Situ­a­tio­nen är lugn på infek­tions­mot­tag­ning­ar­na samt i råd­giv­nings­te­le­fo­nen gäl­lan­de coro­na­vi­ru­set. Coro­na­vi­rus­tes­ter görs med låg trös­kel vid coro­na­vi­rus­symp­tom på Soi­tes infek­tions­mot­tag­ning­ar.

Föl­jan­de änd­ring­ar gjor­des i istan över avvi­kan­de öppet­ti­der och på änd­ring­ar i verk­sam­he­ten i Soite:

  • Dietisterna återgår från början av juni till normal verksamhet.

Neu­ro­lo­gi- och rehabiliteringstjänsterna:

  • Vid läkar- och sjukskötarmottagningarna vid poliklinikerna för fysiatri, neurologi och kronisk smärta och vid rehabiliteringsundersökningsenheten vårdas patienter som är i behov av brådskande vård samt i allt högre grad även icke-brådskande patienter. Av kontrollerna sköts en del i mån av möjlighet per telefon eller distansmottagning.
  • I fråga om köptjänster kan rehabilitering genomföras i situationer där rehabilitering är nödvändig för hälsan och/eller utvecklingen eller om en lång paus i rehabiliteringen skulle medföra en risk för att klientens situation skulle förvärras avsevärt. Servicen genomförs på distans, så långt det är möjligt.
  • Soites rehabilitering genomförs som distansbesök alltid när det är möjligt, men ifall det inte är möjligt, kan rehabiliteringen genomföras på poliklinikerna, på daghem, i skolor eller hemma.
  • Hjälpmedelscentralens verksamhet är fortfarande begränsad. Hjälpmedelsutlåningarna är öppna. I hjälpmedelsärenden Klienterna bör klienterna först kontakta hjälpmedelscentralen eller utlåningen per telefon innan de kommer till enheten

Reha­bi­li­te­ring­ens grupp­verk­sam­het är inställd tillsvidare

Änd­ring­ar­na upp­da­te­ras bero­en­de på coro­na­si­tu­a­tio­nen i lis­tan över avvi­kan­de öppet­ti­der i Soi­te med anled­ning av coronavirusepidemin

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier